www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo karne   »   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06. 2014 r. w sprawie opłat za wydanie ...

redaktor 27 sierpnia 2014 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06. 2014 r. w sprawie opłat za wydanie ...

Minister Sprawiedliwości określił w nim wysokość oraz sposób dokonywania opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Podał także, kiedy wniesiona opłata podlega zwrotowi.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 i 1514 oraz z 2013 r. poz. 1621) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłaty za wydanie informacji o osobie albo o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego, zwanego dalej „Rejestrem”;

2) wysokość opłaty za wydanie informacji o osobie albo o podmiocie zbiorowym z Rejestru w przypadku złożenia wniosku lub zapytania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

3) sposób wnoszenia opłat, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) sposób dokonywania zwrotu opłat, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) wniosku – rozumie się przez to wniosek o udzielenie informacji o osobie oraz wniosek o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Rejestru;

2) zapytaniu – rozumie się przez to zapytanie o udzielenie informacji o osobie oraz zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Rejestru.

§ 3. 1. Wysokość opłaty za wydanie informacji o osobie albo o podmiocie zbiorowym z Rejestru wynosi 30 złotych.

2. Wysokość opłaty za wydanie informacji o osobie albo o podmiocie zbiorowym z Rejestru w przypadku złożenia wniosku lub zapytania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wynosi 20 złotych.

§ 4. 1. Opłatę za wydanie informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym z Rejestru, zwaną dalej „opłatą”, wnosi się w formie znaków opłaty sądowej, gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub sądu albo na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Numer rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia i aktualizuje w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

§ 5. 1. Znaki opłaty sądowej nakleja się na wniosku lub na zapytaniu.

2. Znaki opłaty sądowej kasuje pracownik upoważniony do wydania informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym po udzieleniu informacji.

3. Znaki opłaty sądowej kasuje się przez przekreślenie ich na krzyż, tak aby końce kresek przechodziły na papier, na którym naklejono znaki. Na każdym ze znaków wpisuje się datę skasowania, a obok znaków sumę, na którą znaki skasowano, oraz umieszcza się podpis kasującego.

§ 6. 1. W przypadku wniesienia opłaty w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub sądu albo na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości do wniosku lub zapytania dołącza się dowód uiszczenia opłaty.

2. Oryginalny dowód wniesienia opłaty, po potwierdzeniu na nim faktu udzielenia informacji, podlega zwrotowi.

3. Dowód wniesienia opłaty w formie kopii lub wydruku, po potwierdzeniu na nim faktu udzielenia informacji, nie podlega zwrotowi.

4. W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości w tytule wpłaty należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Rejestru, oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

5. Pracownik upoważniony do wydania informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym, po udzieleniu informacji, zamieszcza na wniosku lub na zapytaniu adnotację, w której stwierdza wysokość i datę pobrania opłaty, oraz podpis.

§ 7. 1. Opłatę za wniosek lub zapytanie, złożone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wnosi się wyłącznie za pomocą mechanizmów gwarantujących zainicjowanie procedury nieodwracalnego opłacenia wniosku lub zapytania i identyfikację wnoszącego opłatę, udostępnionych przez system teleinformatyczny obsługujący elektroniczne wydawanie informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym z Rejestru.

2. W przypadku gdy system teleinformatyczny nie zapewnia możliwości wniesienia opłaty w sposób określony w ust. 1, do wniosku lub zapytania złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości w formacie pliku Portable Document Format (PDF).

§ 8. 1. W przypadku równoczesnego złożenia więcej niż jednego wniosku lub zapytania podlegających opłacie, dopuszczalne jest jednoczesne uiszczenie sumy opłat od poszczególnych wniosków lub zapytań.

2. Przepis § 6 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 9. 1. Opłata, wniesiona za wniosek lub zapytanie pozostawione bez rozpoznania na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, podlega zwrotowi.

2. Zwrotu opłaty dokonuje się odpowiednio do sposobu jej uiszczenia.

3. Jeżeli zwrot opłaty w sposób określony w ust. 2 jest utrudniony albo niemożliwy, zwrotu dokonuje się na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

§ 10. Osobom, które wniosły opłatę przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a informację z Rejestru uzyskały po dniu wejścia w życie tego rozporządzenia, zwraca się różnicę pomiędzy opłatą wniesioną a opłatą, o której mowa w § 3 ust. 1.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.1)

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. Nr 151, poz. 1468), które traci moc na podstawie art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1514 oraz z 2013 r. poz. 1621) z dniem 1 lipca 2014 r.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: Internet Krajowy Rejestr Karny e-usługi niekaralność
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1