www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Rozporządzenia   »   Rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do...

prawnik 07 marca 2012 Rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do...

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739 i z 2002 r. Nr 62, poz. 557) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór:
1) paszportu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2) paszportu dyplomatycznego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3) paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4) paszportu tymczasowego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu w kraju składa:
1) wypełnione podanie - kwestionariusz paszportowy, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia,
2) dwie aktualne wyraźne fotografie o wymiarach 5 x 4 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; na odwrocie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
3) odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierwszy, jeżeli nie jest możliwe ustalenie na podstawie innych dokumentów tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie paszportu,
4) odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli zawarła związek małżeński za granicą,
5) pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego - jeżeli o paszport ubiega się osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych,
6) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych albo jednego z rodziców, gdy z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania paszportu drugiemu z rodziców nie przysługuje, albo orzeczenie sądu opiekuńczego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach, w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody,
7) dowód uiszczenia opłaty paszportowej.
2. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu przedstawia do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie.
3. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych składa wypełniony kwestionariusz paszportowy, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia, i dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, oraz przedstawia do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie.

§ 3. 1. Obywatel polski przebywający na stałe za granicą, ubiegający się za granicą o wydanie paszportu składa dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-6, i dowód uiszczenia opłaty konsularnej oraz przedstawia do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo polskie.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może przyjąć odpisy aktów stanu cywilnego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 4, innych niż polskie.
3. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego umożliwiającego powrót do kraju obywatelom polskim przebywającym czasowo za granicą, którzy nie posiadają paszportu polskiego, składa dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, oświadczenie o okolicznościach, dacie i miejscu utraty paszportu, dowód uiszczenia opłaty konsularnej oraz przedstawia do wglądu dokument, o którym mowa w § 2 ust. 2.
4. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie, potwierdzenie tych danych może nastąpić poprzez przyjęcie przez organ oświadczenia osoby trzeciej, posiadającej obywatelstwo polskie.

§ 4. Podanie o wydanie paszportu może być składane osobiście, za pośrednictwem poczty, osoby trzeciej, a także przez przedsiębiorcę świadczącego usługi turystyczne, z którym wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o paszport zawarł porozumienie w tej sprawie.

§ 5. 1. Paszport odbiera się osobiście w organie paszportowym lub w innym miejscu wskazanym przez ten organ.
2. Paszport wystawiony osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera przedstawiciel ustawowy tej osoby.
3. Osoba odbierająca paszport potwierdza jego odbiór własnoręcznym podpisem, składanym na podaniu - kwestionariuszu paszportowym.
4. Paszport wydany za granicą osobie przebywającej za granicą może być wysłany listem poleconym pod adresem wskazanym przez osobę ubiegającą się o wydanie paszportu, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 6. Funkcjonariusz Straży Granicznej nie dopuszcza do przekroczenia granicy przez osobę, która przy przekraczaniu granicy przedstawi paszport zawierający wady.

§ 7. 1. W razie ujawnienia wad w paszporcie, komendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej podejmuje czynności określone w odrębnych przepisach.
2. W przypadku gdy osoba przekraczająca granicę przedstawi paszport unieważniony albo gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest on podrobiony lub przerobiony, funkcjonariusz Straży Granicznej zatrzymuje ten paszport. Osobie, której zatrzymano paszport, wydaje się zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

§ 8. Komendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej zawiadamia właściwy organ paszportowy o niedopuszczeniu do przekroczenia granicy przez osobę posiadającą paszport, o którym mowa w § 7 ust. 2, a w przypadku zatrzymania unieważnionego paszportu - przekazuje temu organowi zatrzymany dokument.

§ 9. Do dnia 31 grudnia 2002 r. paszporty tymczasowe wydaje się według wzoru określonego dla dotychczasowych paszportów blankietowych na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 10.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach (Dz. U. Nr 37, poz. 358, z 2000 r. Nr 15, poz. 197, z 2001 r. Nr 48, poz. 505 i z 2002 r. Nr 45, poz. 424).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2002 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
K. Janik

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: rozporządzenie paszport straż graniczna kontrola graniczna
Ocena: 3,22
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres