www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Umowy o pracę   »   Umowa o telepracę - wzór (1)

redakcja 26 września 2012 Umowa o telepracę - wzór (1)

 

..........., 2012 - ...... - .....

 

.......................................(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

.......................................(nr REGON - EKD)


Umowa o telepracę

zawarta w dniu ............. r.  między .....................................reprezentowanym przez ................................(imię i nazwisko pracodawcy  lub osoby reprezentującej pracodawcę  albo osoby upoważnionej  do składania oświadczeń w jego imieniu) zwaną/zwanym  dalej "Pracodawcą",a Panią/Panem......................................(imię i nazwisko) zamieszkałą/zamieszkałym w .............................( adres) legitymującą / legitymującym się dowodem osobistym serii………………. PESEL:...............zwaną/zwanym "Telepracownikiem"

o następującej treści:

§ 1

Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia Telepracownika  na czas określony  od  dnia 1 pażdziernika 2012 r.  do 31 grudnia 2013 r., w pełnym wymiarze czasu pracy. Telepracownik będzie wykonywał pracę, polegającą na ..............................................................Rozpoczęcie pracy nastąpi w dniu 1 pażdziernika 2012 r.

§ 2

1.Praca będzie wykonywana poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów, dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną. Miejscem wykonywania pracy będzie ………………………………………

2.Telepracownik zobowiązuje się do przekazywania Pracodawcy wyników swojej pracy, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3

1. Za wykonaną pracę Telepracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości:

a) wynagrodzenia zasadniczego w kwocie ............. zł miesięcznie brutto ( słownie: ...........................) wypłacane zgodnie z ustaleniami regulaminu wynagradzania,

b)  dodatków do wynagrodzenia zasadniczego w postaci:

 • premii w kwocie ...........zł ( słownie: .................................), przyznawanej na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania
 • prowizji za wyniki pracy w wysokości .......zł ( słownie:.................................)., przyznawanej na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania

 § 4

 1. Datę rozpoczęcia pracy przez Telepracownika  ustala się na dzień ..........................roku.
 2. Pracodawca zobowiązuje się do dostarczenia Telepracownikowi  sprzętu i wyposażenia, niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, pokrycia wszelkich kosztów, związanych z instalacją tego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do zapewnienia pracownikowi niezbędnego szkolenia i wszelkiej pomocy techniczne, wymaganej do prawidłowego realizowania obowiązków pracowniczych.
 3. Pracodawca zastrzega sobie prawo kontrolowania Telepracownika w miejscu wykonywania pracy.
 4. Pracodawca i Telepracownik mogą rozwiązać niniejszą umowę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia ( art. 33 K.p.).

§ 5

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do realizacji jej postanowień.

 

.................................................................(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby  upoważnionej  do składania oświadczeń w jego imieniu)

 

..................................................................(data i podpis telepracownika)                                                                       

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa o pracę telepraca umowa o telepracę telepracownik dokumenty kadrowe
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1578    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres