www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Umowa zlecenia   »   Umowa zlecenia - wzór z omówieniem

wanda50plus 24 stycznia 2011 Umowa zlecenia - wzór z omówieniemUmowa zlecenia stanowi umowę prawa cywilnego (czynność prawna dwustronna), która jest uregulowana w art. 734-751 Kodeksu cywilnego (dalej:  K.c) .

Przykłady umów zlecenia

Umowa zlecenia polega na wykonaniu określonej czynności dla dającego zlecenie przy zachowaniu z jego strony „należytej staranności” (art.  355 K.c.). Co ważne, przyjmujący zlecenie nie odpowiada za jego  rezultat. 

Przykład:

1. Roznoszący ulotki marketu X nie daje gwarancji, że więcej  klientów będzie robiło zakupy.
2. Adwokat reprezentuje w sądzie swojego klienta, ale nie gwarantuje  mu, że wygra on  swoją  sprawę.
3. Wykładowca przedmiotu X nie gwarantuje, że student, zda  pozytywnie egzamin.
4. Pielęgniarka środowiskowa nie może dać gwarancji, że osoba, którą się opiekuje odzyska zdrowie.

Nie każdy rodzaj pracy może być wykonywany w ramach umowy zlecenia. Przykładem umowy zlecenia   będą:

1) usługi reklamowe np. promocje, roznoszenie ulotek;

2) usługi edukacyjne np. naukaobsługi komputera dla określonej grupy osób;

3) usługi  prawnicze np. pełnomocnictwo procesowe;

4) usługi porządkowe np. sprzątanie pomieszczeń; prace ogrodnicze;

5) usługi opiekuńcze  np. opieka  nad osobami starszymi w domu;

6) usługi leasingowe pracowników np. przejęcie przez  Agencję Pracy Tymczasowej obowiązków pracodawcy dotyczących okresowego zatrudnienia pracowników u danego pracodawcy .

Ważne!

Umowy cywilnoprawne realizowane są prawidłowo wtedy, gdy wykonywana na ich podstawie praca nie jest podporządkowana. Są to bowiem czynności faktyczne, rozumiane  jako świadczenie określonych usług na rzecz dającego zlecenie. Zleceniodawca może udzielać jedynie wskazówek co do jej wykonania.

Z kim może zostać zawarta umowa zlecenia  

Umowa zlecenia może zostać zawarta  z :

1) osobą pełnoletnią  posiadająca zdolność do czynności prawnych  (art. 10 par.1 K.c.);
2) osobą małoletnią, która zawarła  związek małżeński  (art. 10 par. 2 K.c.);
3) osobą małoletnią po wyrażeniu zgody przez jej przedstawiciela ustawowego  tj.rodzica lub opiekuna ( art.17 K.c.);
4) osobą  prawną np. spółką  akcyjną, która posiada osobowość  prawną (art. 33 K.c.).

Przykład :

Firma cukiernicza zatrudniła dwie siedemnastolatki w ramach umowy zlecenia za pisemnązgodą ich rodziców do promowania w weekendy nowego  produktu w hipermarkecie X. Niniejsza umowa jest ważna.

Sprawdź popularne tematy : 

czy umowa zlecenia powinna zawierać okres wypowiedzenia ?
umowa zlecenia a urlop wypoczynkowy
czy zleceniobiorca posiada uprawnienia do wypoczynku ?
czy umowa zlecenia przedłużana jest do dnia porodu?
umowa zlecenia, studia podyplomowe a składki ZUS
do czego liczy się praca na umowę zlecenia ? 
zakończenie pracy na umowę zlecenia a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Strony umowy 

Umowa zlecenia może zostać zawarta na dowolny okres czasu. Ilość takich umów nie jest  limitowana. Mogą być one przykładowo zawierane co miesiąc. Strony zawierające  umowę zlecenia, czyli zleceniodawca (dający  zlecenie) oraz  zleceniobiorca ( wykonujący zlecenie) mogą dowolnie ustalać jej treść z tym, że musi być ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadą współżycia społecznego (art. 353[1] K.c). Co istotne, w myśl przepisu art. 58 par. 1 K.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu jej obejście jest nieważna.  Dający zlecenie powinien  mieć swój nr REGON (przedsiębiorca) oraz  NIP. Przyjmujący zlecenie powinien  znać swój NIP, posiadać  rachunekw banku, oraz dokument  tożsamości  lub paszport. W przypadku uczniów i studentów do 26 roku życia wymagane jest  zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające status ucznia lub studenta. 

Co powinna zawierać umowa zlecenia

Omawiając niniejszą umowę posłużę się przykładowym wzorem: Bank  X w Krakowie zawiera z osobą fizyczną umowę zlecenia na sprzątanie  pomieszczeń biurowych.

W  zawieranej umowie zlecenia należy:

1)   podać datę, oraz nazwę  i adres  stron, które ją zawierają:

Umowa zlecenia zawarta w dniu ...........2011 roku pomiędzy  Janem  S. reprezentującym  Bank X w Krakowie ul............... o nr  REGON................NIP.................. zwanym dalej Zleceniodawcą a Anną W. posiadającą   nr   PESEL....................., legitymującą  się  dowodem osobistym nr .....................wydanym w dniu................przez.............. , zamieszkałą w ...............ul. .................................zwaną dalej Zleceniobiorcą  .

Par. 1

Umowa zostaje zawarta na czas określony od   dnia................2011 roku do dnia ..............2011 roku..

2) określić  jaka czynność będzie stanowiła  przedmiot  umowy  zlecenia oraz gdzie niniejsze zlecenie będzie realizowane  

Par. 2

Zleceniodawca zleca zleceniobiorcy sprzątanie  pomieszczeń  oddziału Banku X w Krakowie   ul...................

 Par. 3

Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie  tego zadania osobie trzeciej po wcześniejszym powiadomieniu o tym zleceniodawcy.

Par. 4

Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć zleceniodawcy potrzebne urządzenia oraz środki czystości.

Ważne!

W tej części umowy należy określić konkretne miejsce wykonywania zlecenia. Zleceniobiorca może wykonywać zlecenie  osobiście lub powierzyć jego wykonanie osobie trzeciej, jeżeli tak wynika  z umowy lub z ważnych  przyczyn  np. choroba, zdarzenie losowe, wezwanie  urzędowe. W przypadku podzlecenia dający zlecenie powinien znać personalia tej osoby.

3)   ustalić wynagrodzenie za wykonane zlecenie

 Par. 5

Za wykonanie zlecenia zleceniodawca wypłaci zleceniobiorcy  kwotę  ............. (słownie:  ................ ) zł. brutto.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w odstępach dwutygodniowych.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone zleceniobiorcy po potrąceniu składek ...........................oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za wykonane zlecenie jako przelew na rachunek  bankowy   nr   .......................................  w  Banku  .........................

Ważne!

Strony umowy wspólnie ustalają wynagrodzenie za wykonane zlecenie. Nie obowiązuje w tym przypadku wymóg minimalnego wynagrodzenia. Może ono być mniejsze lub większe od   obowiązującej płacy minimalnej. Z  art. 744 Kodeksu cywilnego wynika, że termin płatności wynagrodzenia dla zleceniobiorcy następuje „(...) dopiero po wykonaniu zlecenia”. W postanowieniach umowy powinien znaleźć się zapis dotyczący  terminu  zapłaty wynagrodzenia za wykonane zlecenie. Co istotne, wynagrodzenie za wykonane zlecenie nie musi być wypłacane w odstępach miesięcznych. Strony umowy mogą ustalić przykładowo termin  tygodniowy lub kwartalny.

4) zawrzeć postanowienia dodatkowe

Par.  6

Niniejszą  umowę strony mogą  wypowiedzieć z zachowaniem 7 – dniowego okresu  wypowiedzenia.

Par. 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego odnoszące się do umowy zlecenia (art. 734-751 K.c.).

Par.8

Dane zleceniobiorcy są chronione na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (tekst jedn: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).

Ważne!

Strony umowy mogą w umowie zawrzeć zapis np. odnośnie wypoczynku. Nie jest on tożsamy z  pracowniczym urlopem wypoczynkowym. Ustalony dzień lub dni wolne od pracy mogą być płatne lub bezpłatne. 

Może też zostać ustalony okres wypowiedzenia  umowy. Jeżeli nie będzie  on podany, wówczas na podstawie  art. 746  K.c. umowa  zlecenia może być wypowiedziana przez jedną ze stron  „(...) w  każdym  czasie”. Jest to bowiem „(...) stosunek oparty na wzajemnym zaufaniu i dlatego strony nie mogą z góry zrzec się skutecznie uprawnienia do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów (art. 746 § 3 k.c.). Jeżeli więc strony nie ograniczyły dopuszczalności rozwiązania zlecenia do ważnych po temu powodów, to nie muszą nawet – składając drugiej stronie stosowne oświadczenie woli – wskazywać powodów wypowiedzenia”. Tak wynikazwyrokuSądu Najwyższego z  dnia  9 lutego 2001 r., III CKN 304/00 .

5) podpisać  czytelnie  umowę

Par.  9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Ważne!

Pod umową muszą zostać złożone czytelne podpisy jej stron.

Podstawa prawna:

- art. 734 – 751  Kodeksu cywilnego;
- wyrokSN zdnia9 lutego 2001 r., III CKN 304/00

Stan prawny na  21 stycznia  2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa rachunek umowa zlecenia
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres