www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Pozostałe   »   Zmiana nazwiska w księdze wieczystej

redakcja 28 listopada 2014 Zmiana nazwiska w księdze wieczystej

Zmiana nazwiska 

Podstawą zmiany nazwiska w księdze wieczystej może być np. zawarcie małżeństwa. W przypadku opisanym powyżej podstawą wpisu do księgi wieczystej będzie odpis skrócony aktu małżeństwa, który należy dołączyć do wniosku o wpis w księdze wieczystej. 

Wpis do księgi wieczystej 

Do zmiany nazwiska obok odpisu aktu skróconego konieczne będzie wypełnienie formularza KW-WPIS. Przykładowy wniosek o wpis w KW znajdą Państwo poniżej. 

Koszty wniosku o zmianę nazwiska 

Ile kosztuje zmiana nazwiska w księgach wieczystych ? Zmiana nazwiska to dane, które znajdują się w DZIALE I KSIĘGI WIECZYSTEJ. Opłaty z wpis do tej części wyglądają nastepująco :  DZIAŁ I-O KSIĘGI WIECZYSTEJ - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Wniosek o wpis w księdze wieczystej, dział I-O

 •  Opłata 60,-  zł  - ujawnienie podziału działki na podstawie:

- wypisu z rejestru gruntów oraz  wyrysu z mapy ewidencyjnej lub mapy sytuacyjnej.

 • Opłata 60,-  zł - zmiana nazwy/numeru ulicy, zmiana sposobu korzystania z nieruchomości  na podstawie:

- wypisu z rejestru gruntów.

 •  Opłata 60,-  zł -ujawnienie budynku (budynek ujawnia się tylko na użytkowaniu wieczystym gruntu oraz budynek, z którego wyodrębnia się lokale) na podstawie:

- wypisu z rejestru gruntów oraz wypisu z kartoteki budynków.

Podsumowanie 

Aby dokonać skutecznej zmiany nazwiska w księgach wieczystych niezbędnę będzie : 
- wypełnienie wniosku o wpis w księdze wieczystej ( KW-WPIS ) 
- dołączenie dokumenty (oryginały, postanowienia sądu i decyzje administracyjne w odpisie wydanym przez organ);
- uiszczenie należnej opłaty. 

 Uzupełniony wniosek o zmianę nazwiska w księdze wieczystej : 


 

KW-WPIS

Wniosek o wpis w księdze wieczystej

Adnotacja o wpłynięciu wniosku:

Rejestr Ksiąg Wieczystych

Numer Dz.Kw:

Uiszczono opłatę w kwocie (w zł):

POUCZENIE

 • Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, na komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól.
 • Wnioskodawca wypełnia tylko pola jasne wniosku, z tym że pola niewypełnione należy przekreślić.
 • Wniosek można złożyć w biurze podawczym wydziału ksiąg wieczystych lub nadać w urzędzie pocztowym na adres tego wydziału.

OZNACZENIE SĄDU I WYDZIAŁU, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK:

1. Sąd Rejonowy: SĄD REJONOWY W …........ (tu wpisz do którego sądu kierujesz wniosek)
2. Wydział Ksiąg Wieczystych: (tu wpisz numer wydziału ksiąg wieczystych – NIE WPISUJ KODU WYDZIAŁU)

NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK:

Jeżeli przedmiotem żądania jest odłączenie/wyodrębnienie z księgi wieczystej części nieruchomości i przyłączenie tej części do innej istniejącej księgi wieczystej, w polu nr 3 należy podać numer księgi wieczystej, z której część nieruchomości zostanie odłączona/wyodrębniona.

3. Numer księgi wieczystej: LU1I/00000000/1

NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O:

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć formularz „KW-ZAD Żądanie wpisu w księdze wieczystej”, jeżeli wnioskodawca wnosi o wpis, zmianę lub wykreślenie więcej niż dwóch:

 • współwłaścicieli, współużytkowników wieczystych lub współuprawnionych;

praw (innych niż własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), roszczeń, ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, hipotek.

TREŚĆ ŻĄDANIA:

 • Należy wyraźnie zaznaczyć kwadraty odpowiadające treści żądania.

 • Przy każdym żądaniu należy jednoznacznie określić, czy wnioskodawca wnosi o nowy wpis w księdze wieczystej, czy o zmianę lub wykreślenie wpisu ujawnionego w księdze wieczystej.

 Sprostowanie oznaczenia nieruchomości/ujawnienie budynku lub urządzenia  

Sprostowanie oznaczenia nieruchomości jest ujawniane w księdze wieczystej wyłącznie na podstawie załączonych do wniosku dokumentów.

Żądanie ujawnienia budynku lub urządzenia wymaga wypełnienia pola nr 4.

W przypadku jednoczesnego żądania „Ujawnienia budynku lub urządzenia” oraz „Odłączenia/wyodrębnienia części nieruchomości i przyłączenia tej części do innej istniejącej księgi wieczystej” dla pierwszego z tych żądań należy wypełnić pole nr 1 załącznika KW-ZAD.

Odłączenie/wyodrębnienie części nieruchomości i przyłączenie tej części do innej, istniejącej księgi wieczystej

 • W żądaniu należy wskazać odłączane/wyodrębniane z księgi wieczystej części nieruchomości przez podanie numeru lub nazwy obrębu, numeru działki i obszaru (jeżeli odłączanym przedmiotem jest działka ewidencyjna), ulicy, numeru budynku i powierzchni użytkowej (jeżeli odłączanym przedmiotem jest budynek) lub ulicy, numeru budynku i numeru lokalu (jeżeli wyodrębnianym przedmiotem jest lokal) oraz obowiązkowo podać numer księgi wieczystej, do której część nieruchomości zostanie przyłączona.

4. Treść żądania:  NIC NIE WPISUJEMY

Miejsce na znaki opłaty sądowej

Adnotacje o rozpoznaniu:                                                                    

 

 

 

 

NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O (cd.):

Wpis właściciela (współwłaściciela), użytkownika wieczystego (współużytkownika wieczystego), uprawnionego (współuprawnionego):

 • W żądaniu powinno się w szczególności określić rodzaj przysługującego prawa, wpisać imię i nazwisko lub nazwę/firmę i siedzibę oraz określić wielkość przysługującego udziału w prawie.

 • Jeżeli wnioskodawca żąda ujawnienia w księdze wieczystej kilku współwłaścicieli nieruchomości, współużytkowników wieczystych lub współuprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, każdego z nich należy wskazać w osobnej rubryce. W jednej rubryce należy wskazać współmałżonków, którym przysługuje dane prawo na zasadzie wspólności ustawowej lub umownej małżeńskiej, oraz spółki jawne i wspólników spółek cywilnych, którym przysługuje dane prawo na zasadzie współwłasności łącznej.

5. Wartość przedmiotu żądań (w zł): można wpisać wartość swojego udziału chociaż nie jest to konieczne

6. Treść żądania:

WNOSZĘ O ZMIANĘ NAZWISKA Z NAZWISKA "KOWALSKA JANINA" NA NAZWISKO "NOWAK JANINA" WOBEC ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W UDZIALE NUMER .......... (tu wpisz numer udziału w prawie) (można dopisać swój PESEL, żeby było jasne o kogo chodzi, jeżeli w księdze nie ma numer PESEL , to dobrze dodać .... "i dopisanie numeru PESEL ...............  ).

 

 

 

7. Treść żądania:

 

 

 

NIC NIE WPISUJEMY

 

 

Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki:

 • W żądaniu należy w szczególności określić rodzaj i treść hipoteki lub innego prawa, roszczenia lub ograniczenia, a także uprawnionych. W przypadku hipoteki łącznej lub innego prawa, roszczenia lub ograniczenia, które ma być wpisane
  w więcej niż jednej księdze wieczystej, należy obowiązkowo podać numery wszystkich ksiąg wieczystych, w których prawo, roszczenie lub ograniczenie ma być wpisane.

 • Treść każdego żądania oraz wartość przedmiotu tego żądania należy wpisać w osobnej rubryce.

8. Treść żądania: NIC NIE WPISUJEMY  

9. Wartość przedmiotu żądania (w zł):NIC NIE WPISUJEMY

10. Treść żądania: NIC NIE WPISUJEMY

11. Wartość przedmiotu żądania (w zł): NIC NIE WPISUJEMY

WNIOSKODAWCY/UCZESTNICY POSTĘPOWANIA:

Jeżeli wnioskodawca/uczestnik postępowania jest osobą fizyczną, odpowiednio w polach nr 12, 33, 54 należy podać numer PESEL, a w pozostałych przypadkach odpowiednio w polach nr 13, 34, 55 należy podać numer REGON. Jeżeli wnioskodawca/uczestnik postępowania jest osobą fizyczną i nie ma numeru PESEL, w polach nr 12, 33, 54 należy podać imię ojca i imię matki, jeżeli zaś nie jest osobą fizyczną i nie ma numeru REGON, w polach nr 13, 34, 55 należy wpisać słowo „brak”.

Należy wyraźnie zaznaczyć kwadrat wskazujący właściwą odpowiedź na pytanie zadane w formularzu.

Adres do doręczeń należy podać tylko wówczas, gdy jest on inny od adresu miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy/uczestnika postępowania. W przypadku gdy wnioskodawca/uczestnik postępowania mieszka poza granicami kraju, powinien wskazać adres do doręczeń w Polsce.

Załącznik „KW-WU Wnioskodawca/uczestnik postępowania” należy wypełnić i dołączyć do wniosku w przypadku, gdy trzy poniższe bloki „DANE WNIOSKODAWCY/UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA” nie pozwalają na wpisanie wszystkich wnioskodawców lub uczestników postępowania.

Jeżeli w imieniu wnioskodawcy/uczestnika postępowania występuje pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy, należy obowiązkowo wypełnić formularz „KW-PP Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy” i dołączyć go do wniosku. W przypadku gdy
w imieniu wnioskodawcy/uczestnika postępowania występuje pełnomocnik, do wniosku należy dołączyć ponadto pełnomocnictwo.
 

 

DANE WNIOSKODAWCY/UCZESTNIK POSTĘPOWANIA:

12. Numer PESEL: 11223344455

13. Numer identyfikacyjny REGON: (TYLKO DLA FIRM - firma nie ma nazwiska ale przy zmianie nazwy firmy owszem)

14. Nazwa lub firma/Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego*)NOWAK (tu już nowe nazwisko wpisujemy)

15. Drugi człon nazwiska złożonego:

16. Imię pierwsze: JANINA

17. Imię drugie: ANNA

MIEJSCE ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA:

18. Kraj: POLSKA

19. Miejscowość: WARSZAWA

20. Ulica: NAZWA ULICY

21. Numer domu: 1

22. Numer lokalu: 1

23.Kod pocztowy: 00-000

24. Poczta: WARSZAWA

25. Czy wnioskodawca/uczestnik* postępowania ma pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego*?

TAK

NIE

WYKAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU:

 • Jeżeli dokument niezbędny do rozpoznania wniosku znajduje się przy innym wniosku, w danych identyfikujących dokument należy dodatkowo wskazać numer takiego wniosku lub numer księgi wieczystej, do której akt dokument został dołączony.

 • W przypadku gdy pola 78–82 okażą się niewystarczające na wpisanie dokumentów, pozostałe dokumenty należy wymienić na kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4.

Lp.

Nazwa formularza

Liczba załączników

 

KW-WU Wnioskodawca/uczestnik postępowania

 

 

KW-PP Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy

 

 

KW-ZAD Żądanie wpisu w księdze wieczystej

 

Lp.

Dane identyfikujące inny dokument (nazwa, numer, data wydania/sporządzenia, organ, który wydał/sporządził dokument)

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZMIANĘ NAZWISKA

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSKODAWCA/PEŁNOMOCNIK/PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY*):

Nazwa/Imię i nazwisko*)

Data (dzień/miesiąc/rok)

Podpis

IMIĘ I NAZWISKO

DATA
 

PODPIS


 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: księga wieczysta zmiana nazwiska wpis do księgi wieczystej
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1619    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres