www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Windykacja   »   Funkcja sędziego komisarza w postępowaniu o ogłoszenie upadłości

redakcja 28 lutego 2018 Funkcja sędziego komisarza w postępowaniu o ogłoszenie upadłości

Do roli dalszego kierującego tokiem postępowania upadłościowego sąd wyznacza sędziego-komisarza.

Sędzia-komisarz w ramach swoich obowiązków, poza kierowaniem postępowaniem, nadzoruje pracę syndyka, zwraca uwagę na nieprawidłowości w jego działaniach a także określa, których czynności syndyk nie może wykonywać bez zgody sędziego-komisarza. Sędzia-komisarz otrzymuje od syndyka sprawozdania z działań, jakie tamten podjął oraz sprawozdania rachunkowe z uzasadnieniem. To sędzia-komisarz wyznacza terminy składania sprawozdań. Nie mogą one jednak być składane rzadziej niż raz na trzy miesiące. Sędzia-komisarz zajmuje się również rozstrzyganiem skarg dotyczących działalności syndyka, które wnoszą inni uczestnicy postępowania upadłościowego. Jeżeli syndyk nienależycie wykonuje swoje obowiązki, to sędzia-komisarz może go nawet odwołać, o czym wskazuje art. 170 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe:  

 1. W przypadku rażącego uchybienia lub braku poprawy w wykonywaniu swoich obowiązków mimo nałożonej grzywny lub w przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 156 ust. 4 lub art. 157a ust. 4, mimo wezwania do ich spełnienia w terminie tygodnia sąd odwołuje syndyka.
 2. Przed odwołaniem syndyka sąd jest obowiązany do jego wysłuchania. W przypadku uprawdopodobnienia podstaw do odwołania syndyka sąd może do czasu wydania postanowienia w przedmiocie odwołania zawiesić syndyka w wykonywaniu jego czynności, ustanawiając tymczasowego syndyka, do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio.
 3. Sąd zmienia syndyka na jego wniosek albo na podstawie uchwały rady wierzycieli podjętej w trybie określonym w art. 207a.
 4. W przypadku śmierci syndyka albo utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo jeżeli w składzie organów spółki będącej syndykiem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd stwierdza wygaśnięcie funkcji syndyka. W postanowieniu sąd wskazuje datę śmierci syndyka.
 5. Sąd zmienia syndyka w przypadku cofnięcia albo zawieszenia syndykowi praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego, a jeżeli syndykiem jest spółka – w przypadku cofnięcia albo zawieszenia praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego wspólnikom ponoszącym za zobowiązania spółki odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkom zarządu reprezentującym taką spółkę.
 6. Odpis prawomocnego postanowienia o odwołaniu syndyka lub stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji syndyka doręcza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Do kompetencji sędziego-komisarza należy także rozpatrywanie skarg na czynności komornika. Sędzia-komisarz, zgodnie z art. 154 ustawą Prawo upadłościowe, w zakresie swych czynności ma prawa i obowiązki sądu i przewodniczącego. W postępowaniu upadłościowym wydawane orzeczenia mają formę postanowień i zgodnie z ustawą sędzia-komisarz orzeka m.in. w sprawach dotyczących: wniosków o wyłączenie mienia z masy upadłości, zatwierdzenia listy wierzytelności, zatwierdzenia planu podziału, czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli, których dopuścił się upadły. Wydając postanowienia sędzia-komisarz wypełnia swoje obowiązki i korzysta z przysługujących mu praw, a jako przewodniczący może wzywać do uzupełnienia braków formalnych w pismach procesowych, jak również przewodniczy posiedzeniom i rozprawom.

Ponadto, sędzia-komisarz może wydać postanowienie, aby upadły, który jest osobą fizyczną, nie opuszczał terytorium Polski bez jego zezwolenia. Zakaz ten sędzia-komisarz może wydać także wobec członków organu zarządzającego upadłego, który nie jest osobą fizyczną. W sytuacji, kiedy upadły ukrywa się albo ukrywa majątek, który ma zostać zlikwidowany w związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym, sędzia-komisarz może zastosować wobec niego środki przymusu dla egzekucji świadczeń niepieniężnych. Środki przymusu sędzia-komisarz może wprowadzić także, jeżeli dłużnik nie wypełnia swoich obowiązków, ukrywa majątek albo uniemożliwia ustalenie faktycznego składu swojego majątku. Sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli i przewodniczy mu. Ustanawia także radę wierzycieli oraz powołuje i odwołuje członków rady. Sędzia-komisarz lub sąd w razie potrzeby przesłuchują upadłego, syndyka i wierzycieli. Jeżeli syndyk uzna za konieczne przeprowadzanie postępowania dowodowego, to składa sędziemu-komisarzowi odpowiedni wniosek. W przypadku uwzględnienia tego wniosku, postępowanie takie prowadzi sędzia-komisarz (art. 218 ustawy).

Przepisy prawa upadłościowego nakładają na organy administracji publicznej obowiązek udzielania pomocy sędziemu-komisarzowi. Dodatkowo, po obwieszczeniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości, banki, w których upadły dłużnik prowadzi konta, ma sejfy lub skrytki, zobligowane są do zawiadomienia o tym fakcie sędziego-komisarza.

Aby utrzymać płynność toczących się postępowań o ogłoszenie upadłości i mając na uwadze możliwość dłuższej nieobecności sędziego-komisarza (np. urlop, choroba), sąd ustanawia także zastępcę sędziego-komisarza, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych kilku zastępców. Zastępca sędziego-komisarza wykonuje zadania należące do sędziego-komisarza, jeżeli tak wskazuje ustawa lub wtedy, kiedy nie może ich wykonywać sędzia-komisarz.

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: upadłość syndyk sędzie
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres