www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Kluzule niedozwolone dotyczące handlu elektronicznego

mariusz.szaszor 14 kwietnia 2012 Kluzule niedozwolone dotyczące handlu elektronicznego

Numer wpisu: 3054
Data wyroku: 2012-01-12
BDSKLEP.pl Sp. z o.o. z/s w Warszawie
"Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego regulaminu jest sąd w Białymstoku"

Numer wpisu: 3050
Data wyroku: 2011-12-29
Marcin Matyjaszczyk, Błażej Tulwin - eTRADE M. Matyjaszczyk, B. Tulwim spółka cywilna z/s w Warszawie
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizacji niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby HighClass.pl"

Numer wpisu: 3049
Data wyroku: 2011-12-29
Marcin Matyjaszczyk, Błażej Tulwin - eTRADE M. Matyjaszczyk, B. Tulwim spółka cywilna z/s w Warszawie
"Sklep HighClass.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Wszelkie zmiany obowiązują od chwili opublikowania nowego Regulaminu na stronach internetowych HighClass.pl"

Numer wpisu: 3048
Data wyroku: 2011-12-29
Marcin Matyjaszczyk, Błażej Tulwin - eTRADE M. Matyjaszczyk, B. Tulwim spółka cywilna z/s w Warszawie
"Koszty wysyłki towarów ponosi Klient i nie podlegają one zwrotowi"

Numer wpisu: 3047
Data wyroku: 2011-12-29
Marcin Matyjaszczyk, Błażej Tulwin - eTRADE M. Matyjaszczyk, B. Tulwim spółka cywilna z/s w Warszawie
"W każdym powyższym przypadku zwracana jest równowartość reklamowanych produktów, nie jest natomiast zwracany koszt przesyłki, gdyż usługa ta została zrealizowana na rzecz Klienta. Koszty wysyłki reklamowanych towarów ponosi Klient i nie podlegają one zwrotowi"

Numer wpisu: 3046
Data wyroku: 2011-12-29
Marcin Matyjaszczyk, Błażej Tulwin - eTRADE M. Matyjaszczyk, B. Tulwim spółka cywilna z/s w Warszawie
"Jeśli Klient zauważy, że produkt który otrzymał nie jest zgodny z zamówieniem ma prawo do złożenia reklamacji. Prawo takie obowiązuje 10 dni od chwili otrzymania przesyłki. Niezgodność należy niezwłocznie zgłosić do sklepu HighClass.pl telefonicznie lub mailowo"

Numer wpisu: 3043
Data wyroku: 2011-12-22
Marek Pluciński - Jubiler Pluciński Marek Pluciński z/s w Poznaniu
"Sklep nie przyjmuje zwrotu towaru"

Numer wpisu: 3042
Data wyroku: 2011-12-22
Jerzy Karniewicz - PT CONSULTING Jerzy Karniewicz z/s w Warszawie
"Dokonywanie zakupów w naszym sklepie oznacza akceptację Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie sklepu bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników"

Numer wpisu: 3041
Data wyroku: 2011-11-22
PANAX, Kubala, Ryznar Spółka jawna z siedzibą w Strzyżowie
"Przy odbiorze przesyłki Zamawiający zobowiązany jest zweryfikować, czy zamówione produkty lecznicze zostały mu prawidłowo wydane oraz czy przesyłka nie została uszkodzona, pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji w terminie późniejszym"

Numer wpisu: 3040
Data wyroku: 2011-11-22
PANAX, Kubala, Ryznar Spółka jawna z siedzibą w Strzyżowie
"Odstąpienie jest ważne wyłącznie w przypadku, jednoczesnego zwrócenia przesyłki przez zamawiającego wraz ze wszystkimi zamówionymi produktami w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, przechowywanych zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu"

Numer wpisu: 3039
Data wyroku: 2011-12-22
Alicja Biegańska - F.H.U. ALICJA Alicja Biegańska z/s w Sosnowcu
"Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu"

Numer wpisu: 3038
Data wyroku: 2011-12-22
Alicja Biegańska - F.H.U. ALICJA Alicja Biegańska z/s w Sosnowcu
"W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających w/w warunki gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres, po potrąceniu kosztów manipulayjnych w wysokości 5% kosztu zamówienia brutto"

Numer wpisu: 3033
Data wyroku: 2011-02-22
PHU MS Systemy Grzewcze i Wodociągowe Marcin Staroń w Zielonej Górze
"Firma MS Systemy Grzewcze i Wodociągowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w treści regulaminu jak również wszystkich zasad zakupu towaru w sklepie opisanych szczegółowo na stronie sklepu"

Numer wpisu: 3032
Data wyroku: 2011-02-22
PHU MS Systemy Grzewcze i Wodociągowe Marcin Staroń w Zielonej Górze
"Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę oraz spisania protokołu niezgodności"

Numer wpisu: 3031
Data wyroku: 2011-02-22
PHU MS Systemy Grzewcze i Wodociągowe Marcin Staroń w Zielonej Górze
"Firma MS Systemy Grzewcze i Wodociągowe nie odpowiada za opóźnienia wynikające z zaniedbań przewoźnika oraz zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu dostawy o czym wcześniej poinformuje klienta drogą meilową lub telefonicznie"

Numer wpisu: 3012
Data wyroku: 2011-12-22
Aleksandra Zielińska, Marcin Zieliński - Świat Zuzi S.C. A.M. Zielińscy z/s we Wrocławiu
"(...) Właściciele sklepu mają prawo do zmiany niniejszego Regulaminu"

Numer wpisu: 2988
Data wyroku: 2011-12-06
INTERSOFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi
"Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów związanych z działalnością sklepu jest sąd w Łodzi"

Numer wpisu: 2985
Data wyroku: 2011-01-05
Rafał Janicki - "AREST Computers Technology Rafał Janicki" we Wrocławiu
"Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem arest.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny we Wrocławiu, właściwy dla siedziby sprzedawcy"

Numer wpisu: 2984
Data wyroku: 2011-01-05
Rafał Janicki - "AREST Computers Technology Rafał Janicki" we Wrocławiu
"Zespół sklepu arest.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta."

Numer wpisu: 2983
Data wyroku: 2011-12-07
Mikołaj Gauer
"Apteka-Melissa.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oferowanych produktów, zmiany cen oraz zmiany regulaminu bez podania przyczyny."

Numer wpisu: 2982
Data wyroku: 2011-12-29
Wojciech Maślanka - "Galdor" w Rzeszowie
"Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy"

Numer wpisu: 2981
Data wyroku: 2011-09-21
Inwazja PC S.A. w Staszowie
"Zastrzegamy sobie także prawo do zmian cen lub nie zrealizowania zamówienia jeśli wysokość ceny została ustalona w wyniku oczywistej omyłki, na co może wskazywać jej znaczna dysproporcja w porównaniu do cen rynkowych (za znaczną dysproporcję uważa się różnicę rzędu 10 % w stosunku do przeciętnej ceny rynkowej). Zasoby sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego."

Numer wpisu: 2980
Data wyroku: 2011-09-21
Inwazja PC S.A. w Staszowie
"Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy nie są więc podstawą do roszczeń wobec Sprzętkom"

Numer wpisu: 2979
Data wyroku: 2011-09-21
Inwazja PC S.A. w Staszowie
"Firma Sprzętkom nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu paczki wynikającej z pracy firmy spedycyjnej"

Numer wpisu: 2978
Data wyroku: 2011-12-21
Dorota Borzdyńska
"Regulamin może zostać zmieniony. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania w witrynie sklepu"

Numer wpisu: 2977
Data wyroku: 2011-12-29
Ewa Sądowska - "Tyci Ty"
"Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia"

Numer wpisu: 2972
Data wyroku: 2011-12-13
Mariusz Prokopiuk - Marwikas PL z siedzibą w Wólce Plebańskiej
"Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy"

Numer wpisu: 2971
Data wyroku: 2011-12-28
Wojciech Wieczorek
"Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy Wieczorek Wojciech"

Numer wpisu: 2970
Data wyroku: 2011-12-29
Joanna Bijou - "Joannabijou" Stargard Szczeciński
"Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie sklepu bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników."

Numer wpisu: 2961
Data wyroku: 2011-11-23
Robert Zięba - "MADREX" w Nysie
"W przypadku uznania poszczególnych przepisów niniejszego Regulaminu za nieważne, Sprzedający zastrzega sobie prawo do interpretacji łączącego go z Nabywcą stosunku prawnego w zgodzie z poniższym Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego"

Numer wpisu: 2960
Data wyroku: 2011-11-23
Robert Zięba - "MADREX" w Nysie
"Sprzedający zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu, w przypadku zaistniałych sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu."

Numer wpisu: 2959
Data wyroku: 2011-11-23
Robert Zięba - "MADREX" w Nysie
"Użytkownicy Sklepu Internetowego zobowiązują się do nieprzekazywania osobom trzecim informacji dotyczących oferowanych przez Sprzedającego towarów, w szczególności dotyczących cen i udzielanych rabatów (tajemnica handlowa). W przypadku naruszenia tajemnicy handlowej przez Użytkownika zostanie on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 30.0000 zł"

Numer wpisu: 2952
Data wyroku: 2011-09-21
"Odiso Produkcja" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
"Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie ... www.odiso.pl ..."

Numer wpisu: 2951
Data wyroku: 2011-09-21
"Odiso Produkcja" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy."

Numer wpisu: 2950
Data wyroku: 2011-09-21
"Odiso Produkcja" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
"Przesyłki nie oznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane [...]."

Numer wpisu: 2949
Data wyroku: 2011-09-21
"Odiso Produkcja" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
"Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie formularza i przesłanie go na wskazany adres e-mail"

Numer wpisu: 2920
Data wyroku: 2011-12-21
"Prof. Cosmetica" Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach
"Koszty przesyłki reklamowanego towaru do firmy ponosi klient. Dotyczy to działania sklepu internetowego, jak również przesyłek zamawianych inną drogą: przez telefon, maila, faxem, itd."

Numer wpisu: 2919
Data wyroku: 2011-12-21
"Prof. Cosmetica" Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach
"Prof. Cosmetica zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w opisanych zasadach. Zmiany te będą ważne od chwili umieszczenia ich w witrynie http://www.profcosmetica.pl/."

Numer wpisu: 2918
Data wyroku: 2011-12-06
Ortofach Sp. z o.o. z/s w Szczecinie
"Sądem właściwym jest sąd znajdujący się w Szczecinie 70-952, ul. Kaszubska 42"

Numer wpisu: 2917
Data wyroku: 2011-12-06
Ortofach Sp. z o.o. z/s w Szczecinie
"Zespół pracowników sklepu/pracowni ORTOFACH, dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie internetowym produktów, były dokładne i rzetelne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie danych technicznych towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta"

Numer wpisu: 2894
Data wyroku: 2011-11-23
Patryk Nowicki - "SEMPER UNA" w Warszawie
"Wszelkie spory pomiędzy Klientem a właścicielem sklepu silverforyou.pl rozwiązywane będą polubownie. W razie braku porozumienia lub satysfakcji dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy"

Numer wpisu: 2893
Data wyroku: 2011-12-16
INTYMNA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie
"INTYMNA.PL® zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia"

Numer wpisu: 2892
Data wyroku: 2011-12-06
Best-Farm Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
"Dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów właściwy jest Sąd powszechny według siedziby Apteki internetowej"

Numer wpisu: 2891
Data wyroku: 2011-12-06
Maciej Czarnojan - Aquarius Marine Services Maciej Czarnojan z siedzibą w Szczecinie
"Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów mających powstać na tle wykonania postanowień niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Aquarius Marine Services Maciej Czarnojan, ul. Energetyków 3/4, 70-952 Szczecin"

Numer wpisu: 2889
Data wyroku: 2011-11-23
Emilia Rosłon - PPHU Omega Emilia Rosłon w Górze Kalwarii
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego."

Numer wpisu: 2886
Data wyroku: 2011-11-23
"BEST-FARM" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi
"Dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów właściwy jest Sąd powszechny według siedziby Apteki internetowej."

Numer wpisu: 2885
Data wyroku: 2011-11-22
Apteka przy Kościele Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szamotułach
"Apteka przy Kościele Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do (...) zmiany regulaminu bez podania przyczyny."

Numer wpisu: 2884
Data wyroku: 2011-10-28
"Vena-Pharm" W. Malina-Jurczyk, S. Jurczyk spółka jawna z siedzibą w Krakowie
"Apteka internetowa zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu"

Numer wpisu: 2881
Data wyroku: 2011-11-24
Zaklady Ceramiczne "Bolesławiec" w Bolesławcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Zakładów Ceramicznych "Bolesławiec" w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Numer wpisu: 2880
Data wyroku: 2011-12-06
DSA Artur Kamil Kaczyński Sp. jawna z siedzibą w Białymstoku
"Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby DSA Spółka Jawna"

Numer wpisu: 2868
Data wyroku: 2011-12-13
Justyna Radomska-Jasińska, Maciej Jasiński - EURO FORMA BABY
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy (regulaminu sprzedaży) jest Sąd w Kielcach"

Numer wpisu: 2866
Data wyroku: 2011-09-29
Zwoltex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli
"Sądem właściwym do rozpatrywannia sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy ZWOLTEX Spółka z o.o."

Numer wpisu: 2848
Data wyroku: 2011-09-29
Grzegorz Kopacz i Przemysław Sienkiewicz
"Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisie lub drobne rozbieżności między zdjęciem produktu a jego rzeczywistym wyglądem - takowe nie mogą być podstawą roszczeń"

Numer wpisu: 2847
Data wyroku: 2011-09-29
Grzegorz Kopacz i Przemysław Sienkiewicz
"Jeśli po otrzymaniu towaru, okaże się, iż jest on wadliwy, należy niezwłocznie skontaktować się z naszym sklepem mailem lub wysłać go na swój koszt wraz z kartą gwarancyjną na adres firmy (...). Termin niezwłocznie oznacza 10 dni od daty otrzymania produktu"

Numer wpisu: 2786
Data wyroku: 2010-06-25
Oceanic spółka akcyjna w Sopocie
"Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu"

Numer wpisu: 2785
Data wyroku: 2011-10-25
Ewa Szwedo - Apteka "Pod Różami" w Raciborzu
"Apteka internetowa aptekawsieci.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedoskonałości i błędy systemu informatycznego"

Numer wpisu: 2778
Data wyroku: 2011-10-25
Kinga Strońska - "Happy Animals' w Warszawie
"Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu (...)"

Numer wpisu: 2777
Data wyroku: 2011-06-30
Dominik Szastak - F.H. PRESTO
"Sądem właściwym dla rozpatrywania powstałych sporów między F.H. PRESTO a kupującym jest Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty, Kraków ul. Przy Rondzie 7"

Numer wpisu: 2773
Data wyroku: 2011-10-25
Elżbieta Borowska-Dąbrowska - ELCIK w Białymstoku
"Zdjęcia, kolor i opisy produktów mają wyłącznie charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń i reklamacji"

Numer wpisu: 2760
Data wyroku: 2011-10-25
Paweł Czamar - NYGUS Firma Usługowo- Handlowa w Warszawie
"Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący"

Numer wpisu: 2759
Data wyroku: 2011-10-25
Paweł Czamar - NYGUS Firma Usługowo- Handlowa w Warszawie
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy sprzedającej"

Numer wpisu: 2758
Data wyroku: 2011-10-25
Paweł Czamar - NYGUS Firma Usługowo- Handlowa w Warszawie
"Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu"

Numer wpisu: 2753
Data wyroku: 2009-11-24
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu
"Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień"

Numer wpisu: 2752
Data wyroku: 2009-11-24
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu
"Klient nie jest uprawniony do wstrzymywania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do Komputronik S.A. (pkt 7 ust. 3 regulaminu sklepu)"

Numer wpisu: 2751
Data wyroku: 2009-11-24
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu
"Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.(pkt 3 Regulaminu sklepu)"

Numer wpisu: 2745
Data wyroku: 2011-08-12
Megamaszyny - Rafał Pajek w Brzegu
"Sprzedający zastrzega sobie prawo: 1. do zmiany niniejszego Regulaminu"

Numer wpisu: 2732
Data wyroku: 2011-09-15
Jadwiga Żebrowska - Amber Planet Nord Jadwiga Żebrowska z siedzibą w Otwocku
"Firma nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy firmy przewozowej"

Numer wpisu: 2731
Data wyroku: 2011-09-15
Jadwiga Żebrowska - Amber Planet Nord Jadwiga Żebrowska z siedzibą w Otwocku
"Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia zawartości przesyłki sporządzanego w momencie odbioru towaru"

Numer wpisu: 2686
Data wyroku: 2011-08-25
Vinationale Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowiu Wielkopolskim
"Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu internetowego"

Numer wpisu: 2685
Data wyroku: 2011-08-02
Jadwiga Żebrowska - Amber Planet Nord siedzibą w Otwocku
"Do reklamowanego lub zwracanego produktu konieczne jest dołączenie paragonu"

Numer wpisu: 2658
Data wyroku: 2011-07-05
Hortico S.A. z/s we Wrocławiu
"Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem e-hortico.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny we Wrocławiu, właściwy dla siedziby sprzedawcy"

Numer wpisu: 2602
Data wyroku: 2011-03-31
emonety.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
"Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od ich wpłynięcia i w tym czasie klient zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu reklamacyjnym"

Numer wpisu: 2601
Data wyroku: 2011-05-24
emonety.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
"Nie odpowiadamy za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego transportu"

Numer wpisu: 2538
Data wyroku: 2010-09-21
Adriana Jaroszewska - 4Run Sport Management z/s w Pile
"Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 30 dni. Jeżeli w ciągu 30 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań klienta, oznacza to, że uznał żądanie za uzasadnione"

Numer wpisu: 2537
Data wyroku: 2010-09-21
Adriana Jaroszewska - 4Run Sport Management z/s w Pile
"Reklamacji nie podlegają (..) towar posiadający uszkodzenia mechaniczne"

Numer wpisu: 2536
Data wyroku: 2010-09-21
Adriana Jaroszewska - 4Run Sport Management z/s w Pile
"Reklamacji podlegają jedynie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze niezużytym"

Numer wpisu: 2535
Data wyroku: 2010-09-21
Adriana Jaroszewska - 4Run Sport Management z/s w Pile
"Nie odebranie przesyłki przez zamawiającego skutkuje rozwiązaniem umowy"

Numer wpisu: 2520
Data wyroku: 2011-02-09
Marek Palusiński - MARPOL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Dąbrowie Górniczej
"Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby pozwanego"

Numer wpisu: 2519
Data wyroku: 2011-06-01
Andrzej Krystecki - "Kajt" Andrzej Krystecki w Długołęce
"Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej"

Numer wpisu: 2518
Data wyroku: 2011-06-01
Andrzej Krystecki - "Kajt" Andrzej Krystecki w Długołęce
"Wszelkie wysyłki wykonywane przez klientów należy wykonać poprzez firmę kurierską uzgodnioną wcześniej z "Kajt". Dotyczy to w szczególności przesyłek reklamacyjnych"

Numer wpisu: 2517
Data wyroku: 2011-06-01
Andrzej Krystecki - "Kajt" Andrzej Krystecki w Długołęce
"Firma "Kajt" zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie"

Numer wpisu: 2516
Data wyroku: 2011-06-01
Andrzej Krystecki - "Kajt" Andrzej Krystecki w Długołęce
"Firma "Kajt" zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W takim przypadku informacja na temat przekazania lub zlecenia wraz z informacjami o podmiocie, na rzecz którego dokonano przekazania, podane zostaną w momencie logowania się do Serwisu"

Numer wpisu: 2514
Data wyroku: 2011-04-05
Jadwiga Żebrowska - Amber Planet Nord Jadwiga Żebrowska z siedzibą w Otwocku
"Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie nieużywanego, niezniszczonego, oryginalnie zapakowanego towaru wraz z nieoderwanymi metkami, pisemnym oświadczeniem i dowodem zakupu"

Numer wpisu: 2455
Data wyroku: 2010-11-24
e-Kiosk S.A. we Wrocławiu
"e-Kiosk nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania z serwisu e-Kiosk (...)"

Numer wpisu: 2453
Data wyroku: 2011-03-14
Piotr Bukowski
"W przypadku nieodebrania sprzętu po upływie 2 tygodni od terminu naprawy określonego pkt.13, Techsys.pl odeśle sprzęt na koszt i odpowiedzialność Klienta"

Numer wpisu: 2422
Data wyroku: 2009-10-23
Merlin.pl spółka akcyjna w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocztowych, kurierskich lub przewozowych, z których Uczestnicy Klubu będą korzystać w związku z Programem Klub Merlina"

Numer wpisu: 2421
Data wyroku: 2009-10-23
Merlin.pl spółka akcyjna w Warszawie
"Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie merlin.pl"

Numer wpisu: 2420
Data wyroku: 2009-10-23
Merlin.pl spółka akcyjna w Warszawie
"Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie od dnia udostępnienia ujednoliconego tekstu na stronie www.merlin.pl"

Numer wpisu: 2419
Data wyroku: 2009-10-23
Merlin.pl spółka akcyjna w Warszawie
"Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie warunków Programu Klubu Merlina, a także informacji w zakresie Towarów lub Usług objętych Programem"

Numer wpisu: 2266
Data wyroku: 2010-08-09
Witold Regner - PHU IZAR Eksport-Import w Piasecznie
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sklepu lub miejsca wykonania umowy"

Numer wpisu: 2265
Data wyroku: 2010-10-21
Katarzyna Krassowska - "Warmińsko-Mazurskie Centrum Numizmatyczne" w Szczytnie
"W przypadku braku ubezpieczenia przesyłki sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaginięcia, uszkodzenia lub ograbienia"

Numer wpisu: 2242
Data wyroku: 2010-12-08
Mix Electronics S.A. z siedzibą w Skawinie
"Wszystkie spory, mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży zawartej w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Mix Electronics S.A."

Numer wpisu: 2201
Data wyroku: 2010-12-09
Net Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla m.st. Warszawy"

Numer wpisu: 2103
Data wyroku: 2010-08-26
Polski Sklep Internetowy Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdańsku
"Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku (...)"

Numer wpisu: 2102
Data wyroku: 2010-08-26
Polski Sklep Internetowy Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdańsku
"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionych produktów, wynikłe z przyczyn niezależnych od niego, w tym opóźnień wynikłych z winy przewoźnika"

Numer wpisu: 2101
Data wyroku: 2010-08-26
Polski Sklep Internetowy Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdańsku
"Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta"

Numer wpisu: 2061
Data wyroku: 2010-06-07
"Futrzak" Adam Buraczyński
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sklepu"

Numer wpisu: 2036
Data wyroku: 2009-06-26
Marek Palusiński -"Marpol" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Dąbrowie Górniczej
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu"

Numer wpisu: 1995
Data wyroku: 2009-08-06
Agnieszka Kasayaniuk-Piwko
"Jeżeli porozumienie nie będzie możliwe sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby sklepu Pop-Galeria"

Numer wpisu: 1975
Data wyroku: 2010-05-13
Sylwia Skurzyńska - "Nailsworld" z siedzibą w Łodzi
"Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd Właściwy dla siedziby Sklepu"

Numer wpisu: 1944
Data wyroku: 2009-11-26
Małgorzata Kotarba, Weronika Kotarba Paganini s.c. z/s w Krakowie
"Reklamacje można składać w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty widniejącej na paragonie-daty nadania przesyłki"

Numer wpisu: 1943
Data wyroku: 2009-11-26
Małgorzata Kotarba, Weronika Kotarba Paganini s.c. z/s w Krakowie
"Jeżeli reklamacja klienta dotyczy parametrów jakościowych dostarczonego towaru, sklep podejmuje decyzje odnośnie zasadności kierowanego roszczenia, w uzgodnieniu z producentem towaru,w terminie 21 dni od daty złożenia reklamacji"

Numer wpisu: 1942
Data wyroku: 2009-11-26
Małgorzata Kotarba, Weronika Kotarba Paganini s.c. z/s w Krakowie
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sklepu lub miejsca wykonania umowy"

Numer wpisu: 1941
Data wyroku: 2009-12-02
Vobis S.A. z siedzibą w Szczecinie
"Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu"

Numer wpisu: 1926
Data wyroku: 2010-03-03
EL-DAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu
"Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu"

Numer wpisu: 1920
Data wyroku: 2010-03-02
Paweł Sabaj -"Sabaj Enterprise" z siedzibą w Warszawie
"Wszelkie spory wynikające z umowy, zamówienia lub innych warunków rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sklepu"

Numer wpisu: 1915
Data wyroku: 2009-12-08
Bat Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Mimo wszelkich starań sklep zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe"

Numer wpisu: 1898
Data wyroku: 2009-10-16
Paweł Sabaj "Sabaj Enterprise"
"Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach z przyczyn leżących po stronie Dostawcy"

Numer wpisu: 1896
Data wyroku: 2009-10-15
"VOBIS" S.A. z siedzibą w Szczecinie
"Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez Sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy"

Numer wpisu: 1895
Data wyroku: 2010-03-03
Ireneusz Tołoczko
"Sklep nie odpowiada za terminowość dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie"

Numer wpisu: 1891
Data wyroku: 2009-12-09
Leszek Pieczka Księgarnia KMT z siedzibą w Bydgoszczy
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sklepu"

Numer wpisu: 1890
Data wyroku: 2009-11-04
Robert Niedbałowski "AstroClassic" z siedzibą w Tarnobrzegu
"Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Większość towarów market sprowadza z zagranicy i w tych przypadkach czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu"

Numer wpisu: 1889
Data wyroku: 2009-11-04
Robert Niedbałowski "AstroClassic" z siedzibą w Tarnobrzegu
"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub braków powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji przez kuriera i sporządzenia przez niego protokołu reklamacyjnego"

Numer wpisu: 1879
Data wyroku: 2009-10-21
"Bat Sport" sp. z o.o. w Warszawie
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego"

Numer wpisu: 1873
Data wyroku: 2010-01-26
Asbis PL sp. z o.o. w Warszawie
"Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu."

Numer wpisu: 1872
Data wyroku: 2009-08-26
"AstroClassic" Robert Niedbałowski w Tarnobrzegu
"Wynikłe spory strony będą starały się rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby AstroClassic. (pkt 8.3 Regulaminu)"

Numer wpisu: 1871
Data wyroku: 2010-01-28
Agnieszka Kasyaniuk-Piwko
"Towar uszkodzony przez pocztę - może być reklamowany, jeżeli został spisany odpowiedni protokół - w obecności pracownika poczty."

Numer wpisu: 1870
Data wyroku: 2010-01-28
Agnieszka Kasyaniuk-Piwko
"Opóźnienia wynikające z działania Poczty Pols

Numer wpisu: 3033
Data wyroku: 2011-02-22
PHU MS Systemy Grzewcze i Wodociągowe Marcin Staroń w Zielonej Górze
"Firma MS Systemy Grzewcze i Wodociągowe zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w treści regulaminu jak również wszystkich zasad zakupu towaru w sklepie opisanych szczegółowo na stronie sklepu"

Numer wpisu: 3032
Data wyroku: 2011-02-22
PHU MS Systemy Grzewcze i Wodociągowe Marcin Staroń w Zielonej Górze
"Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę oraz spisania protokołu niezgodności"

Numer wpisu: 3031
Data wyroku: 2011-02-22
PHU MS Systemy Grzewcze i Wodociągowe Marcin Staroń w Zielonej Górze
"Firma MS Systemy Grzewcze i Wodociągowe nie odpowiada za opóźnienia wynikające z zaniedbań przewoźnika oraz zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu dostawy o czym wcześniej poinformuje klienta drogą meilową lub telefonicznie"

Numer wpisu: 3012
Data wyroku: 2011-12-22
Aleksandra Zielińska, Marcin Zieliński - Świat Zuzi S.C. A.M. Zielińscy z/s we Wrocławiu
"(...) Właściciele sklepu mają prawo do zmiany niniejszego Regulaminu"

Numer wpisu: 2981
Data wyroku: 2011-09-21
Inwazja PC S.A. w Staszowie
"Zastrzegamy sobie także prawo do zmian cen lub nie zrealizowania zamówienia jeśli wysokość ceny została ustalona w wyniku oczywistej omyłki, na co może wskazywać jej znaczna dysproporcja w porównaniu do cen rynkowych (za znaczną dysproporcję uważa się różnicę rzędu 10 % w stosunku do przeciętnej ceny rynkowej). Zasoby sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego."

Numer wpisu: 2959
Data wyroku: 2011-11-23
Robert Zięba - "MADREX" w Nysie
"Użytkownicy Sklepu Internetowego zobowiązują się do nieprzekazywania osobom trzecim informacji dotyczących oferowanych przez Sprzedającego towarów, w szczególności dotyczących cen i udzielanych rabatów (tajemnica handlowa). W przypadku naruszenia tajemnicy handlowej przez Użytkownika zostanie on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 30.0000 zł"

Numer wpisu: 2885
Data wyroku: 2011-11-22
Apteka przy Kościele Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szamotułach
"Apteka przy Kościele Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do (...) zmiany regulaminu bez podania przyczyny."

Numer wpisu: 2868
Data wyroku: 2011-12-13
Justyna Radomska-Jasińska, Maciej Jasiński - EURO FORMA BABY
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy (regulaminu sprzedaży) jest Sąd w Kielcach"

Numer wpisu: 2847
Data wyroku: 2011-09-29
Grzegorz Kopacz i Przemysław Sienkiewicz
"Jeśli po otrzymaniu towaru, okaże się, iż jest on wadliwy, należy niezwłocznie skontaktować się z naszym sklepem mailem lub wysłać go na swój koszt wraz z kartą gwarancyjną na adres firmy (...). Termin niezwłocznie oznacza 10 dni od daty otrzymania produktu"

Numer wpisu: 2778
Data wyroku: 2011-10-25
Kinga Strońska - "Happy Animals' w Warszawie
"Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu (...)"

Numer wpisu: 2753
Data wyroku: 2009-11-24
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu
"Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień"

Numer wpisu: 2752
Data wyroku: 2009-11-24
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu
"Klient nie jest uprawniony do wstrzymywania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do Komputronik S.A. (pkt 7 ust. 3 regulaminu sklepu)"

Numer wpisu: 2751
Data wyroku: 2009-11-24
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu
"Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.(pkt 3 Regulaminu sklepu)"

Numer wpisu: 2537
Data wyroku: 2010-09-21
Adriana Jaroszewska - 4Run Sport Management z/s w Pile
"Reklamacji nie podlegają (..) towar posiadający uszkodzenia mechaniczne"

Numer wpisu: 2455
Data wyroku: 2010-11-24
e-Kiosk S.A. we Wrocławiu
"e-Kiosk nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania z serwisu e-Kiosk (...)"

Numer wpisu: 2422
Data wyroku: 2009-10-23
Merlin.pl spółka akcyjna w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocztowych, kurierskich lub przewozowych, z których Uczestnicy Klubu będą korzystać w związku z Programem Klub Merlina"

Numer wpisu: 2421
Data wyroku: 2009-10-23
Merlin.pl spółka akcyjna w Warszawie
"Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie merlin.pl"

Numer wpisu: 2420
Data wyroku: 2009-10-23
Merlin.pl spółka akcyjna w Warszawie
"Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie od dnia udostępnienia ujednoliconego tekstu na stronie www.merlin.pl"

Numer wpisu: 2419
Data wyroku: 2009-10-23
Merlin.pl spółka akcyjna w Warszawie
"Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie warunków Programu Klubu Merlina, a także informacji w zakresie Towarów lub Usług objętych Programem"

Numer wpisu: 2103
Data wyroku: 2010-08-26
Polski Sklep Internetowy Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdańsku
"Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku (...)"

Numer wpisu: 1995
Data wyroku: 2009-08-06
Agnieszka Kasayaniuk-Piwko
"Jeżeli porozumienie nie będzie możliwe sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby sklepu Pop-Galeria"

Numer wpisu: 1872
Data wyroku: 2009-08-26
"AstroClassic" Robert Niedbałowski w Tarnobrzegu
"Wynikłe spory strony będą starały się rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby AstroClassic. (pkt 8.3 Regulaminu)"

Numer wpisu: 1857
Data wyroku: 2009-10-29
KAREN S.A. w Warszawie
"Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień."

Numer wpisu: 109
Data wyroku: 2004-03-10
QXL Poland Sp. z o.o. w Poznaniu
„Allegro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadkowe lub pomyłkowe usunięcie aukcji lub zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika. (...) Usunięte aukcje nie mogą zostać przywrócone.”

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: UOKIK klauzule abuzywne klauzule niedozwolone handel elektroniczny
Ocena: 4,35
Mariusz Sząszor
Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor. Główne obszary zainteresowań : prawa konsumenta, prawo rodzinne, prowadzenie działalności gospodarczej. Darmowych porad udzielam wyłącznie na forum internetowym.
PORADY: 94    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres