www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks pracy
KATEGORIA: Kodeks pracy Kanał RSS
WYNIKÓW: 66
prawnik   |   05 listopada 2011
Rozdział I Przepisy ogólne
Art. 238. § 1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ponadzakładowej organizacji związkowej - należy przez to rozumieć organizację związkową będącą ogólnokrajowym związkiem zawodowym, zrzeszeniem (federacją)...
prawnik   |   05 listopada 2011
Rozdział II Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
Art. 24114. § 1. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, zwany dalej ?układem ponadzakładowym", zawierają: 1) ze strony pracowników właściwy statutowo organ ponadzakładowej organizacji związkowej, 2) ze strony...
prawnik   |   05 listopada 2011
Rozdział III Zakładowy układ zbiorowy pracy
Art. 24122. Art. 24123. Zakładowy układ zbiorowy pracy, zwany dalej ?układem zakładowym", zawiera pracodawca i zakładowa organizacja związkowa. Art. 24124. Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu zakładowego...
prawnik   |   05 listopada 2011
Rozdział I Przepisy ogólne
Art. 242. § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. § 2. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową pracownik może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed komisją...
prawnik   |   05 listopada 2011
Rozdział II Postępowanie pojednawcze
Art. 244. § 1. W celu polubownego załatwiania sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy mogą być powoływane komisje pojednawcze. § 2. § 3. Komisję pojednawczą powołują wspólnie pracodawca i zakładowa...
prawnik   |   05 listopada 2011
Rozdział III Sądy pracy
Art. 262. § 1. Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają: 1) sądy pracy - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych oraz 2) sądy pracy i ubezpieczeń społecznych - stanowiące odrębne jednostki...
prawnik   |   05 listopada 2011
DZIAŁ TRZYNASTY Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
Art. 281. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 1) zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę, 2) nie potwierdza na piśmie zawartej z...
prawnik   |   05 listopada 2011
DZIAŁ CZTERNASTY Przedawnienie roszczeń
Art. 291. § 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. § 2. Jednakże roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej przez pracownika...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres