www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks spółek handlowych
KATEGORIA: Kodeks spółek handlowych Kanał RSS
WYNIKÓW: 52
prawnik   |   06 grudnia 2011
Rozdział 3 Organy spółki
Oddział 1 - Zarząd: Art. 201. § 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. § 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. § 3. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników...
prawnik   |   06 grudnia 2011
Rozdział 4 Zmiana umowy spółki
Art. 255. § 1. Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru. § 2. Obniżenie kapitału zakładowego w trybie art. 199 § 5 wymaga uchwały zarządu i wpisu do rejestru. § 3. Uchwały, o których mowa w §...
prawnik   |   06 grudnia 2011
Rozdział 5 Wyłączenie wspólnika
Art. 266. § 1. Z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią...
prawnik   |   06 grudnia 2011
Rozdział 6 Rozwiązanie i likwidacja spółki
Art. 270. Rozwiązanie spółki powodują: 1) przyczyny przewidziane w umowie spółki, 2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez...
prawnik   |   06 grudnia 2011
Rozdział 7 Odpowiedzialność cywilnoprawna
Art. 291. Jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 167 § 1 pkt 2 lub art. 262 § 2 pkt 3, odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie ze spółką...
prawnik   |   06 grudnia 2011
Rozdział 1 Powstanie spółki
Art. 301. § 1. Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. § 2. Statut spółki akcyjnej...
prawnik   |   06 grudnia 2011
Rozdział 2 Prawa i obowiązki akcjonariuszy
Art. 328. § 1. Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru, 3)...
prawnik   |   06 grudnia 2011
Rozdział 3 Organy spółki cz.1
Oddział 1 - Zarząd: Art. 368. § 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. § 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. § 3. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1