www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Polubowny sąd konsumencki ? kilka spraw

wanda50plus 13 lipca 2015 Polubowny sąd konsumencki ? kilka spraw

W „Raporcie Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich” UOKiK  określa sąd polubowny (arbitrażowy) jako „(...) niepaństwowy podmiot orzekający w sporach cywilnoprawnych poddanych mu pod rozstrzygnięcie na podstawie zapisu” (art. 1161 par. 1 K.p.c.). [1]

Regulacja prawna

Stałe polubowne sądy konsumenckie  działają zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia  2000 r. o Inspekcji Handlowej ( tekst jedn.: Dz.U. 2014. 147) oraz wydanym  na jej podstawie Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U.z 2001, nr 113, poz. 1214). Postępowanie w sądzie arbitrażowym regulują przepisy art. 1154 – 1217 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zakres rozpatrywanych spraw

Zgodnie z art.  37 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 15 grudnia  2000 r. o Inspekcji Handlowej stałe polubowne  sądy konsumenckie  tworzone są przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej. Rozpatrują spory m.in o prawa  majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. „Sprawy w sądach polubownych mogą inicjować zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy (...)” podkreśla UOKiK w Raporcie  Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich [2] .

W Polsce działa obecnie 16  Stałych Polubownych  Sądów Konsumenckich, które mają swoją siedzibę w miastach wojewódzkich. Poza tym istnieje także 15 ich ośrodków zamiejscowych. Znajdują się one w mniejszych miastach. 

Ich wykaz jest dostepny na stronie internetowej UOKiK : https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

Kiedy ?

Z arbitrazu można przykładowo skorzystać w sytuacji, gdy :

 • przedsiębiorca odrzucił reklamację,
 • przedsiębiorca nie przyjął zgłoszenia reklamacyjnego od  konsumenta,
 • przedsiębiorca rozpatrzył reklamację, ale konsument  nie jest zadowolony z jej rozpatrzenia,
 • przedsiębiorca nie wywiązał sie z wykonania określonej usługi,
 • przedsiębiorca zawyżył cenę towaru lub usługi,
 • przedsiębiorca nie zwrócił ceny za odesłany towar,
 • przedsiębiorca nie wysłal zamówionego towaru po wcześniejszym uregulowaniu płatności .

Liczby mówią

„W ciągu ostatnich pięciu lat do stałych polubownych sądów konsumenckich wystąpiono z ponad 13 tys. wniosków, a łączna kwota dochodzonych w ten sposób roszczeń wynosiła ponad 15 mln zł. Pomiędzy 2009 a 2013 r. wydano łącznie ponad 5500 rozstrzygnięć (1249 wyroków i 4341 ugód), przy czym przeciętny czas oczekiwania na wydanie rozstrzygnięcia wynosił do dwóch miesięcy. W samym tylko 2013 r. wpłynęło do sądów 2597 wniosków o rozpatrzenie sporów, a wartość roszczeń osiągnęła prawie 3 mln zł. Od lat w sądach konsumenckich dominują sprawy dotyczące obuwia, które regularnie stanowią ponad połowę wniosków (w 2013 r. było ich 1562). Pozostałe spory dotyczą umów sprzedaży innych towarów, usług (231 wniosków) czy zagadnień związanych z realizacją uprawnień z tytułu gwarancji (72 wnioski)". [3]

Niekoniecznie na formularzu

Formularz wniosku do sądu arbitrażowego jest dostępny w siedzibach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, oraz  na ich stronach internetowych. Wniosek  taki można sporządzić także  samodzielnie. 

Powinien on zawierać:

 • miejscowość i datę,
 • tytuł pozwu: Wniosek o rozpoznanie sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w …………………….,
 • oznaczenie wnioskodawcy  (imię, nazwisko, adres, PESEL),
 • oznaczenie uczestnika postępowania (nazwa i adres przedsiębiorcy),
 • oznaczenie przedmiotu sporu (np. niedostarczenie zamówionego towaru, dostarczenie niezamówionego  produktu, odmowa wykonania usługi, brak zapłaty za wykonaną usługę),
 • wartość przedmiotu sporu,
 • określenie  żądania (np. wypłacenie odszkodowania, wymiana produktu, wykonanie usługi),
 • opisanie dotychczasowych działań odnośnie przedmiotu sprawy,
 • załączniki,
 • oświadczenie : „Wyrażam zgodę na rozpatrzenie sprawy przed Stałym polubownym sadem konsumenckim  i akceptuję  Regulamin działania  Sądu”.
 • podpis wnioskodawcy.

 Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Po wpłynięciu wniosku  przewodniczący sądu bada go pod względem merytorycznum i formalnym. Wzywa stronę, żeby w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu wniosku złożyła odpowiedż na wniosek oraz oświadczenie na rozstrzygnięcie sporu przez sąd konsumencki.

Rozprawa

Jeżeli druga strona wyrazi zgodę, wtedy zostaje wyznaczony termin rozprawy „Rozprawa przypomina nieco posiedzenie zwykłego sądu, choć skład orzekający nie jest ubrany w togi, a strony sporu nie muszą być reprezentowane przez profesjonalnych adwokatów czy radców prawnych. Rozprawa odbywa się w siedzibie wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej (w wyjątkowych przypadkach – w innym miejscu)”- podaje UOKiK w Poradniku dla  konsumentów Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich  w Polsce. [4]

Wyrok

Po przeprowadzeniu postępowania  zapada wyrok.  Zawiera on: „(...) m.in. oznaczenie sądu i arbitrów oraz stron, wskazanie przedmiotu sprawy, a nade wszystko – szczegółowe rozstrzygnięcie dotyczące żądań stron i przytoczenie motywów, którymi kierowano się podczas wydawania wyroku. Odpis, wraz ze sporządzonym z urzędu uzasadnieniem wyroku, zostaje doręczony przez sąd za pokwitowaniem w terminie 14 dni od wydania wyroku” [5]

Skarga zamiast odwołania

Od wyroku  wydanego przez polubowny sąd konsumencki nie przysługuje odwołanie , ale strona niezadowolona z wyroku może zażądać jego uchylenia wnosząc skargę o uchylenie wyroku. Podstawę złożenia skargi reguluje art. 1206 K.p.c. – 1208 K.p.c.

Zgodnie z dyspozycją art. 1208 par. 1 K.p.c. skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia wyroku lub jeżeli strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie bądź wykładnię wyroku - w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia przez sąd polubowny orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku.

Egzekwowanie wyroku

Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu przez sąd albo po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności. ( art. 1212 par. 1 K.p.c.)

Jeżeli wierzyciel nie  respektuje wyroku sądu polubownego, wówczas  dłużnik powinien  wnieść samodzielnie  do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika wniosek o nadanie takiemu wyrokowi klauzuli wykonalności.

Sąd arbitrażowy nie posiada bowiem takiego uprawnienia.

UOKiK podaje: „Wniosek taki powinien zawierać m.in.:

 • datę,
 • oznaczenie sądu, do którego składany jest wniosek,
 • oznaczenie sądu, który wydał wyrok (np. Stały Polubowny Sąd Konsumencki.

w Białymstoku),  

 • oznaczenie dłużnika (a więc nazwę przedsiębiorcy i adres jego siedziby) oraz wierzyciela (imię i nazwisko konsumenta, jego miejsce zamieszkania),
 • opłatę skarbową w wysokości ok. 50 zł (kwota ta różni się w zależności np. od stopnia skomplikowania sprawy lub objętości – liczby stron – wyroku)” [6]

Objaśnienia

[1] UOKiK, Raport Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich, Warszawa, kwiecień 2014 -  http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=15037

[2] Tamże

[3] Tamże

[4] UOKiK, Poradnik dla  konsumentów Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich  w Polsce, Warszawa, kwiecień 2014 - http://www.konsument.gov.pl/pl/uploads/521/Poradnik_final-pdf.html

[5] Tamże

[6] Tamże

Podstawa prawna:

- art. 1154 - 1217 Kodeksu postępowania cywilnego, - art. 37 ust. 3 pkt 1 Ustawa z dnia 15 grudnia  2000 r. o Inspekcji Handlowej ( tekst jedn.: Dz.U. 2014. 147), -   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001, nr 113, poz. 1214)

Stan prawny na 13 lipca 2015 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: arbitraż konsument reklamacja
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres