www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Wysokość opłat komorniczych w sprawach o egzekucję

redakcja 26 kwietnia 2011 Wysokość opłat komorniczych w sprawach o egzekucję

AKTUALIZACJA na dzień 6 stycznia 2014 roku:

Egzekucja świadczeń pieniężnych 2014 - ile wynoszą opłaty za czynności komornicze

W przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych obowiązują opłaty stosunkowe, które obliczane są proporcjonalnie od wartości wyegzekwowanego (lub pozostałego do wyegzekwowania) świadczenia. Opłaty te komornik pobiera od dłużnika w zależności od sytuacji-proporcjonalnie wraz z egzekwowanym świadczeniem lub po zakończeniu postępowania.

Podstawą obliczenia wysokości stosunkowej opłaty egzekucyjnej jest wartość egzekwowanego świadczenia. Wartość egzekwowanego świadczenia pieniężnego wierzyciel wskazuje we wniosku o wszczęcie egzekucji przez wskazanie świadczenia, które ma być spełnione (art. 797 kpc). Świadczenie to musi wynikać z treści tytułu wykonawczego, który jest podstawą egzekucji (art. 776 kpc). Zasady ustalania wartości egzekwowanego świadczenia zawarte są w przepisach art. 46 i 47 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Do wartości egzekwowanego świadczenia wlicza się odsetki, koszty i inne należności podlegające egzekucji wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku lub rozszerzenia egzekucji. Do wartości egzekwowanego świadczenia nie wlicza się kosztów toczącego się postępowania egzekucyjnego oraz kosztów zastępstwa przez adwokata lub radcę prawnego w tym postępowaniu. Przy oznaczaniu wartości egzekwowanego świadczenia każde rozpoczęte 10 zł liczy się za pełne. W sprawach o egzekucję świadczeń powtarzających się wartość egzekwowanego roszczenia, stanowiącą podstawę ustalenia opłaty stosunkowej w dniu wszczęcia egzekucji, stanowi suma świadczeń za jeden rok oraz suma świadczeń zaległych. Jeżeli przedmiotem egzekucji są świadczenia za okres krótszy niż rok, wartość egzekwowanego roszczenia stanowi suma świadczeń za cały czas ich trwania.

Wysokość opłaty stosunkowej oblicza się według stawki procentowej 15% lub 8% od wartości wyegzekwowanego świadczenia oraz według stawki procentowej 5% od wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania(w przypadku umorzenia egzekucji) z kwotowymi ograniczeniami w postaci minimalnej i maksymalnej wysokości opłaty.

Obciążenie dłużnika opłatą egzekucyjną w wysokości 15%,8% lub 5% zależy od zastosowanego sposobu egzekucji oraz skuteczności postępowania egzekucyjnego. Wyróżniamy następujące sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych: egzekucja z ruchomości (art. 844 - 879 kpc); egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 880 - 888 kpc); egzekucja z rachunków bankowych (art. 889 - 8934 kpc); egzekucja z innych wierzytelności (art. 895 - 908 kpc); egzekucja z innych praw majątkowych (art.909 - 912 kpc); egzekucja z nieruchomości (art. 921 i n. kpc).

Opłata egzekucyjna w wysokości 15% wynosi w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do ruchomości, innych wierzytelności(innych niż wierzytelność z tytułu rachunku bankowego i wynagrodzenia za pracę),praw majątkowych (np.akcje i udziały) oraz nieruchomości. W ramach tych sposobów egzekucji istnieją kwotowe ograniczenia opłaty stosunkowej. Opłata nie może być niższa niż 1/10 i nie może być wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z art.5 ust.7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.), stosowanego poczynając od drugiego kwartału roku przez okres pełnego roku. Za 2010 rok wynagrodzenie to wynosi 2822,66zł.Zatem aktualnie najniższa opłata w ramach tych sposobów egzekucji wynosi 282,26zł,zaś maksymalna opłata nie może przekroczyć kwoty 84 679,80zł.

Opłata egzekucyjna w wysokości 8% wynosi w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego. W ramach tych sposobów egzekucji także istnieją kwotowe ograniczenia opłaty stosunkowej, a mianowicie opłata nie może być niższa niż 1/20 i nie może być wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa wyżej. Zatem aktualnie najniższa opłata w ramach tych sposobów egzekucji wynosi 141,13 zł, zaś maksymalna opłata nie może przekroczyć kwoty 28 226,60zł.

Opłatę egzekucyjną według stawki 15% lub 8% komornik ściąga od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanego świadczenia. Oznacz to, że od każdej wyegzekwowanej kwoty komornik potrąca odpowiedni procent sumy tytułem opłaty.

Opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania komornik pobiera od dłużnika w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela(art.825 pkt.1 kpc) oraz z mocy prawa na podstawie art.823 kpc. Opłata ta nie może być niższa niż 1/10 (282,26zł) i nie może być wyższa niż dziesięciokrotna wysokość (28 226,60zł) przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa wyżej. Rozwiąznie takie stanowi wyjątek od ogólnej zasady,że opłatę stosunkową komornik pobiera od kwot wyegzekwowanych. W sytuacji wskazanej wyżej komornik ma prawo pobrać opłatę w wysokości 5% także od kwot nie wyegzekwowanych pod warunkiem jednak, że były one zgłoszone do egzekucji i dłużnikowi zostało doręczone zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.

W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji komornik pobiera od dłużnika jedynie opłatę stosunkową w wysokości 1/10 (282,26zł) przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, niezależnie od wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. W celu pobrania opłat, o których mowa wyżej komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłużnika do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności. W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z innych przyczyn komornik nie pobiera żadnych opłat od części świadczenia, która nie została wyegzekwowana.

Obciążenie dłużnika opłatami wskazanymi wyżej możliwe jest jedynie w sytuacji gdy postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte celowo. W przypadku niecelowego wszczęcia egzekucji, np. dług został uregulowany przed wszczęciem egzekucji, opłaty uiszcza wierzyciel.

Przemysław KOSYRA
asesor komorniczy 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: egzekucja komornik opłata opłata egzekucyjna
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres