www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Apelacja cywilna: Odpowiedź na apelację (3)

wanda50plus 06 listopada 2016 Apelacja cywilna: Odpowiedź na apelację (3)

Sprawdż:

Apelacja cywilna : Wniesienie apelacji (1)

Termin

Na podstawie art. 372 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) strona, która nie wnosi apelacji w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia jej odpisu apelacji może wnieść samodzielnie lub przez swojego pełnomocnika odpowiedź na apelację bezpośrednio do sądu II instancji. Odpowiedź na  apelację ułatwi rozpatrywanie jej przez sąd okręgowy.

Przykład:

1. Apelację wniosła powódka X. Pozwany lub reprezentujący go pełnomocnik jako strona przeciwna może w terminie ustawowym odpowiedzieć na wniesioną apelację .

2. Apelację wniósł pozwany Y.  Powód będący stroną postępowania lub jego pełnomocnik procesowy może złożyć odpowiedź na apelację.

Jest to uprawnienie strony przeciwnej strony procesowej, lecz nie jej prawny obowiązek. Co istotne, dwutygodniowy termin nie podlega przedłużeniu przez sąd. Odpowiedż na apelację wniesiona po terminie jest bezskuteczna. Pozostaje ona jedynie w aktach sprawy.

Potwierdził to Sąd Najwyższy w Postanowieniu z dnia 7 marca 2014 r., (IV CZ 4/14): "Przewidziany w art. 372 k.p.c. termin wniesienia odpowiedzi na apelację jest terminem instrukcyjnym, a niewniesienie jej w terminie nie wywiera negatywnych skutków procesowych, ponieważ wszystkie zarzuty strona może podnieść na rozprawie apelacyjnej. Niezachowanie więc tego instrukcyjnego terminu powoduje jedynie to, że pismo strony staje się pismem procesowym, a nie odpowiedzią na apelację."

W przypadku, gdy  strona terminowo  dostarczy do sądu II instancji odpowiedź na apelację, wtedy sąd doręczy odpis odpowiedzi stronie, która złożyła apelację.  

Jeżeli strona procesowa wyśle odpowiedź na apelację po upływie terminu do jej wniesienia, wówczas zostanie ona dołączona do akt sprawy. Strona przeciwna odpisu odpowiedzi wtedy nie otrzyma.

Ważne!

W uzasadnieniu Postanowienia  z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie o sygn. V CZ 97/12 Sąd Najwyższy podał : „W przypadku odpowiedzi na apelację należy stwierdzić, że stanowisko strony przeciwnej zawarte w odpowiedzi na apelację mogłoby zostać przez nią zaprezentowane ponownie na rozprawie i w tym kontekście niedochowanie terminu do wniesienia odpowiedzi na apelację nie pociąga ujemnych skutków procesowych w rozumieniu art. 168 § 2 k.p.c.”.

Pismo procesowe

Odpowiedź  na apelację jest pismem procesowym , stąd też powinna ona spełniać wymagania jakie ustawodawca z art. 126  K.p.c.) stawia pismom  procesowym.

Powinna zatem zawierać:

1) miejscowość i datę jej sporządzenia,

2) oznaczenie sądu I instancji oraz sygnaturę akt sprawy, której dotyczy odpowiedź na wniesioną apelację,

3) nazwę i adres sądu okręgowego,

4) oznaczenie stron: powód -  pozwany, 

5) tytuł pisma : Odpowiedź  pozwanego na apelację powoda/Odpowiedź powoda na apelację pozwanego,

6) petitum odpowiedzi na apelację, czyli to o co strona wnosi np. o oddalenie apelacji,

7) jej uzasadnienie,

8) podpis strony,

9) załączniki : odpis apelacji.

Co ważne, gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać:
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną (art. 126 par. 2 pkt 1 i 2 K.p.c.).

Co w odpowiedzi na apelację

Odpowiadając na apelację strona może wnieść o :

1) oddalenie  apelacji w całości lub w części,

2) zwolnienie jej z ponoszenia kosztów sądowych,

3) ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu,

4) zasądzenie  na jej rzecz kosztów postępowania  apelacyjnego według norm przepisanych.

Zobacz:

Odpowiedź na apelację w postępowaniu cywilnym - wzór

Sprawdż:

Sąd pomoże - komu i kiedy?

W treści niniejszego pisma procesowego strona ustosunkowuje się  do zarzutów  zawartych w apelacji tzn. może podważać w całości lub w części  ich zasadność. Może też podać własne zarzuty wobec apelacji, a także zgłaszać nowe fakty i dowody, na które nie mogła się powołać w czasie postępowania cywilnego w sądzie I instancji, ponieważ potrzeba ich powołania powstała po zapoznaniu się z treścią wniesionej apelacji (art. 381 K.p.c.).

Odpowiedż na  apelację należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach. Oryginał zostaje dołączony do akt sprawy, a odpis sąd przesyła stronie składającej apelację. Powyższe pismo procesowe można złożyć bezpośrednio w sądzie okręgowym, albo przesłać je  tam za pośrednictwem poczty jako list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłata:

Od odpowiedzi na apelację sąd nie pobiera opłaty.

Podstawa prawna:

- art. 126 par. 1 - 2 pkt 1 i 2 , art. 372, art. 381   Kodeksu postępowania cywilnego

Stan prawny na 6 października 2016 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: terminy postępowanie cywilne sąd apelacja
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres