www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Klauzule niedozwolone : sierpień 2015 - handel elektroniczny

redaktor 11 września 2015 Klauzule niedozwolone : sierpień 2015 - handel elektroniczny

Na dzień 31 sierpnia 2015 r. Rejestr UOKiK zawierał 6113 klauzul. W sierpniu dopisano do niego nowe klauzule z branży : handel elektroniczny. Poznajmy je. Niektóre z nich zawierają objaśnienie.

Sprawdż:

Klauzule niedozwolone : lipiec 2015 - handel elektroniczny i sprzedaż konsumencka

I. Dostawa towaru

1. Numer wpisu: 6108, data wpisu: 5 sierpnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub brak możliwości dostarczenia towaru w przypadku gdy towar zostanie w terminie przekazany firmie spedycyjnej, a ta nie wywiąże się z umowy dostarczenia w ustalonym terminie" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 czerwca 2015 r., sygn. akt  XVII AmC 24911/13.

2. Numer wpisu: 6104, data wpisu: 3 sierpnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"W przypadku gdy kupujący bezpodstawnie odmówi przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki, zamówiony towar zostanie zwrócony do (…), a Kupujący zostanie obciążony kosztami przesłania oraz opłaty manipulacyjnej związanej z kosztami przygotowania towaru do wysyłki w wysokości 30,00% wartości wysłanego zamówienia" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 maja 2015 r., sygn. akt  XVII AmC 9969/13.

Komentarz:

Abuzywność klauzuli nr 6104 polega na obciążeniu konsumenta kosztami związanymi z odmową przyjęcia zamówionego towaru. Nie ma to żadnego odzwierciedlenia w przepisach Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U. 2014.827 (dalej: PrKonsU).

W przypadku odmowy przyjęcia towaru przez konsumenta przedsiębiorca ponosi koszt przesyłki zwrotnej. Nie dochodzi wtedy do odstąpienia od umowy. Konsument i przedsiębiorca mają w dalszym ciągu prawo do jej wykonania oraz naprawienia powstałej szkody. Zdarza się, że konsument nie odbiera towaru z przyczyn losowych lub finansowych. Przedsiębiorca powinien dołożyć wszelkich starań, żeby wyjaśnić powstałą sytuację. Przedsiębiorca może ustalić inny termin dostarczenia  towaru i zaznaczyć, że w przypadku nie odebrania  towaru odstąpi od umowy. Może  także obciążyć konsumenta dodatkowymi kosztami związanymi z niewykonaniem poprzedniego zobowiązania.

W sprawach spornych pozostaje złożenie powództwa do sądu powszechnego.

II. Odstąpienie od umowy

1. Numer wpisu: 6112, data wpisu: 19 sierpnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Jednak zwracany towar nie może nosić śladów użycia i posiadać nienaruszone oryginalne opakowanie. Razem ze zwracanym produktem należy przesłać kopię faktury" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 lipca 2015 r., sygn. akt XVII AmC 4070/13.

2. Numer wpisu: 6111, data wpisu: 19 sierpnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Warunkiem koniecznym zwrotu lub wymiany w sklepie (...) pl jest odesłanie towaru w stanie nienaruszonym i nienoszącym śladów użytkowania. Odesłany towar musi być czysty, nie uszkodzony, pozbawiony zapachów (np. perfumy, kremy, balsamy, papierosy itp.) - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 lipca 2015 r., sygn. akt XVII AmC 4566/13.

3. Numer wpisu: 6110, data wpisu: 13 sierpnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Artykuły zamówione przez stronę www i odebrane osobiście nie podlegają zwrotowi" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 17 czerwca 2015 r. , sygn. akt XVII AmC 21305/13.

4. Numer wpisu: 6106, data wpisu: 5 sierpnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Zwracany towar nie może posiadać cech wskazujących na użytkowanie lub montaż. Towar musi być zwrócony w niezniszczonym, oryginalnym opakowaniu z odpowiednimi dokumentami. W przeciwnym wypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zwrotu" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 czerwca 2015 r., sygn. akt  XVII AmC 24911/13.

5. Numer wpisu: 6103, data wpisu: 3 sierpnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Przesyłki odsyłane przez Zamawiającego do Operatora muszą być przesyłane i transportowane pocztą kurierską z wykupionym pełnym ubezpieczeniem równym wartości zamówionego towaru" -  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 czerwca 2015 r., sygn. akt XVII AmC 3657/13.

Komentarz:

1. Klauzule o numerach  6111 i 6112 są niedozwolonymi zapisami umownymi, ponieważ  przedsiębiorca nakłada w nich na konsumenta dodatkowe obowiązki związane z odesłaniem towaru w przypadku odstąpienia od umowy. W regulaminie  sklepu internetowego przedsiębiorca nie może rozszerzać przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta na swoją korzyść. Nie może zatem dodawać sobie uprawnień, które  nie wynikają z przepisów nowej ustawy konsumenckiej.

Z art. 27 PrKonsU konsument  ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Konsument może zwrócić towar zakupiony w e – sklepie, jeżeli wcześniej sprawdził jego użyteczność w zakresie tzw. zwykłego zarządu. Przykładem będzie rozpakowanie przesyłki, sprawdzenie otrzymanego towaru zgodnie z zamówieniem, przymierzenie zakupionej garderoby lub obuwia, sprawdzenie działania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Bydgoszczy  w Decyzji nr RBG - 32/2013 z dnia 29 pażdziernika 2013 r. przyjął następujące stanowisko: „(…) Konsument nie ma możliwości zbadania rzeczy tak jak mógłby to uczynić dokonując zakupu w stacjonarnym sklepie przedsiębiorcy. (…). W zakresie zwykłego zarządu mieści się zarówno sprawdzenie jakości wyrobu poprzez jego dotyk, przymierzenie, sprawdzenie wytrzymałości na określone czynniki jak i zweryfikowanie stanu produktu poprzez stwierdzenie braku mechanicznego uszkodzenia, usterki. Nie powoduje to bowiem zmiany stanu takiej rzeczy, a towar po ponownym zapakowaniu nadaje się do dalszej sprzedaży”.

2. Klauzula o numerze 6110 jest niedozwolona ponieważ, ogranicza prawa konsumenta związane z odstąpieniem od umowy. Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) tego bowiem nie zabraniają. W świetle art. 27 niniejszej ustawy konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Zamawiając towar przez Internet konsument nie ma możliwości zapoznania się z nim, dlatego tez może odstąpić od umowy i zwrócić towar w jednym ze sklepów stacjonarnych  przedsiębiorcy. W takiej sytuacji sprzedawca reprezentujący przedsiębiorcę nie może odmówić przyjęcia  zwracanego towaru.

Powyższe potwierdza Decyzja  Prezesa UOKiK nr RBG - 32/2012  z dnia 11 grudnia 2012 roku, zgodnie z którą   „(...) umowa (...) zawarta na odległość i odbiór towaru w stacjonarnym sklepie przedsiębiorcy przez konsumenta nie może mieć wpływu na jego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Ustawodawca nie uzależnił prawa od tak zawartej umowy ze względu na sposób odbioru towaru. Decydujące znaczenie ma sposób zawarcia samej umowy”.

Zobacz:

Klauzule niedozwolone: Zwrot towaru - towar nieużywany
Porada konsumencka: Odbiór osobisty zakupu internetowego w sklepie firmowym a odstąpienie od umowy

Sprawdż także:

UOKiK: Konsument może zwrócić produkt zakupiony przez Internet jeżeli go otworzył i sprawdził

III. Reklamacja towaru

1. Numer wpisu: 6107, data wpisu: 5 sierpnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub przedwczesnego odesłania towaru, bez odpowiedzi ze strony Sprzedawcy, Kupujący zostanie obciążony kosztami przesyłki reklamowanego towaru" -  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 czerwca 2015 r., sygn. akt  XVII AmC 24911/13.

2. Numer wpisu: 6105, data wpisu: 5 sierpnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Jeżeli towar dostarczony do sprzedawcy okaże się nieuszkodzony, bez wad sprzedawca pobierze opłatę za ekspertyzę"-  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 czerwca 2015 r., sygn. akt  XVII AmC 22025/13.

3. Numer wpisu: 6101, data wpisu: 3 sierpnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Składając reklamację Kupujący powinien dostarczyć reklamowany Towar należycie zapakowany, wraz z wszelkimi dokumentami wydanymi przy zakupie Towaru" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15 czerwca 2015 r., sygn. akt XVII AmC 3667/13.

4. Numer wpisu: 6100, data wpisu: 3 sierpnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Niesporządzenie przez Kupującego protokołu szkody wg postanowień określonych w pkt. 6 jest równoznaczne z akceptacją dostarczonego produktu i nie może być pdostawą do zgłoszenia przez Kupującego zastrzeżeń z tytułu niezgodności dostarczonego produktu z przedmiotem sprzedaży, uszkodzenia, niekompletności produktu i/lub uszkodzenia przesyłki powstałej podczas transportu" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 czerwca 2015 r., sygn. akt XVII AmC 14878/13.

Komentarz:

Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową konsument ma prawo do reklamacji z tytułu rękojmi. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) wprowadza do Kodeksu cywilnego (K.c.) zmiany dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 556 – 576[4] K.c). Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową konsument ma prawo do reklamacji z tytułu rękojmi.

Na podstawie art. 560 k.c. składając reklamację z tytułu rękojmi konsument wybiera naprawę, obniżenie ceny, wymianę towaru na nowy albo odstąpienie od umowy jeżeli wada towaru jest istotna (art. 560 K.c.). Klauzula abuzywna numer 6101 ogranicza prawo konsumenta w związku  ze składaną przez niego reklamacją towaru. Przedsiębiorca  uzależnia bowiem dostarczenie  razem z towarem całej jego dokumentacji.  Powyższe nie ma umocowania prawnego w nowej ustawie konsumenckiej. Niniejsza klauzula narusza art.  385 [3] pkt 2  K.c. oraz dobre obyczaje obowiązujące w handlu.

Więcej klauzul:

Nowe klauzule niedozwolone: reklamacja towaru

IV. Właściwość sądu

1. Numer wpisu: 6109, data wpisu: 5 sierpnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym, strony rozstrzygać będą w drodze porozumienia stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane Sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedawcy" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 czerwca 2015 r, sygn. akt XVII AmC 24911/13.

Komentarz :

Klauzula o numerze 6109 narzuca konsumentowi rozpoznanie sprawy przez sąd, który zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego nie jest dla niego miejscowo właściwy (art. 385[7] pkt 23 K.c.) . W regulaminie sklepu internetowego przedsiębiorca powinien podać właściwy sąd powszechny, który będzie rozstrzygał spory na linii przedsiębiorca – konsument. Nie może narzucać konsumentowi sądu dla rozstrzygania sporów, który jest właściwy dla  jego siedziby. Jest to bowiem niezgodne z prawem i stanowi klauzulę  niedozwoloną.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 grudnia  2010 r. w sprawie o sygn. XVII AmC 452/10  podał: „(…) w przypadku, gdy stroną umowy jest konsument, a postanowienie umowne dotyczące właściwości Sądu zamieszczone zostało we wzorcu umownym narzuconym konsumentowi przez przedsiębiorcę, zastrzeżenie konkretnej, jedynej właściwości jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta albowiem ustawa Kodeks postępowania cywilnego przydaje konsumentowi możliwość wyboru pomiędzy właściwością ogólną, a przemienną (…)”.

Właściwość miejscową sądu określa art. 27 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), a właściwość przemienną art. 34 K.p.c,. W art. 34 K.p.c. ustawodawca podaje, że pozew o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania.

Zobacz:

Przedsiębiorca nie powinien narzucać konsumentowi wyboru sądu

V. Pozostałe

1. Numer wpisu: 6113, data wpisu: 24 sierpnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Z uwagi na potencjalną możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacji stron internetowych (cen, konfiguracji, parametrów technicznych) z przyczyn za które odpowiedzialność nie ponosi Sprzedawca, ewentualne rozbieżności w zakresie wyświetlanych informacji na stronie WWW zostają korygowane w trakcie potwierdzania zamówienia" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 lipca 2015 r., sygn. akt XVII AmC 840/15, 841/15, 842/15, 843/15.

Żródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl/rejestr

Przedsiebiorco !

Sprawdż regulamin swojego sklepu internetowego pod kątem występowania w nim niedozwolonych prawem klauzul  lub skontaktuj się niezwłocznie z prawnikiem.

Regulaminy zgodne z prawem w 2015 roku 

Potrzebujesz regulaminu zgodnego z prawem ? Nasza kancelaria tworzy regulaminy dla sklepów, portali, firm. Aby dowiedzieć się ile kosztuje napisanie wolnego od klauzul niedozwolonych regulaminu wystarczy wysłać maila z prośbą o wycenę : kontakt@mariuszszaszor.pl

Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor
ul. Marii Zientara-Malewskiej 5 5C/4
77- 400 Złotów
NIP: PL5040002752
REGON: 301540500
Tel. +48673505369
Fax +48673505379
Kom. +48886610270
www.mariuszszaszor.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: handel elektroniczny klauzule niedozwolone 2015 klauzule niedozwolone - handel elektroniczny
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres