www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Klauzule niedozwolone : lipiec 2015 - handel elektroniczny i sprzedaż konsumencka

redaktor 09 sierpnia 2015 Klauzule niedozwolone : lipiec 2015 - handel elektroniczny i sprzedaż konsumencka

Niektóre klauzule zawierają objaśnienie.

Sprawdż:

Klauzule niedozwolone : czerwiec 2015 - handel elektroniczny i sprzedaż konsumencka

I. Opis towaru

1. Numer wpisu: 6081, data wpisu: 9 lipca 2015, branża: handel elektroniczny

"Zespół (...) pl dba i stara się, aby opisy i zdjęcia oferowanych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za różnice w kolorach i odcieniach produktów wynikające z różnic ekranów komputerów Kupujących. Nie odpowiadamy też za błędne podanie rozmiarów i właściwości towaru przez producenta" – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 17 kwietnia 2015 r., sygn. akt XVII AmC 7094/13.

Komentarz:

Klauzula niedozwolona o numerze 6081 należy do grupy klauzul, które wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 385[3] pkt 2 K.c) . Dotyczy ona błędu w opisie produktu.

Zdjęcia i opisy produktów znajdujące się na stronie sklepu internetowego powinny być zgodne z towarem znajdującym się w tymże sklepie. Przy zakupie  towaru za pośrednictwem strony internetowej przedsiębiorcy konsument nie ma  bowiem możliwości, żeby towar realnie sprawdzić. Dlatego też niniejsza informacja powinna być prawdziwa, a nie domyślna.  

Abuzywność  powyższej klauzuli polega na zastrzeganiu prawa do różnic pomiędzy opisem i zdjęciami, a oferowanym towarem.  Wprowadza to  konsumenta w błąd, narusza jego interesy i jest sprzeczne z dobrymi obyczajami.  W sytuacji gdy towar jest niezgodny z opisem konsument może złożyć reklamację z tytułu rękojmi.

Sprawdż:

Klauzule niedozwolone dotyczące opisu towaru

II.  Odstąpienie od umowy

1. Numer wpisu: 6097, data wpisu: 15 lipca 2015 r., branża: sprzedaż konsumencka

"Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony" – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 9 czerwca 2015 r., sygn. akt XVII AmC 15117/13.

Komentarz:

Klauzula niedozwolona  o numerze 6097 dotyczy odmowy przyjęcia zwracanego towaru, który konsument używał w granicach  tzw. zwykłego zarządu. Powyższy zapis jest niezgodny z art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U. 2014.827 (dalej: PrKonsU). zgodnie z którym konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

Prezes UOKiK Delegatura w Bydgoszczy w  Decyzji NR RBG - 24/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 stwierdził: „W zakresie zwykłego zarządu mieści się zarówno sprawdzenie jakości wyrobu poprzez jego dotyk, przymierzenie, sprawdzenie wytrzymałości na określone czynniki jak i zweryfikowanie stanu produktu poprzez stwierdzenie braku mechanicznego uszkodzenia, usterki. Nie powoduje to bowiem zmiany stanu takiej rzeczy, a towar po ponownym zapakowaniu nadaje się do dalszej sprzedaży. (...), użytkowanie przedmiotu zakupu w ramach zwykłego zarządu (...) nie powoduje po stronie przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do konsumenta, a tym bardziej nie może oznaczać braku możliwości zwrotu towaru”.

W sklepie stacjonarnym konsument ma taką możliwość, ale w sklepie internetowym albo na pokazie  już nie.

Abuzywność  tej klauzuli polega na ograniczeniu  prawa konsumenta w kwestii zwrotu towaru. Przedsiębiorca (sprzedawca) nie może bowiem odmówić zwrotu towaru, z którym konsument  zapoznał się po jego otrzymaniu.

Sprawdż:

Klauzule niedozwolone: Zwrot towaru - towar nieużywany

2. Numer wpisu: 6096, data wpisu: 15 lipca 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Zwroty należności wykonuje się tylko i wyłącznie na rachunek bankowy podany przez klienta na formularzu reklamacyjnym z wyłączeniem innych form zwrotu" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 maja 2015 r., sygn. akt XVII AmC 17085/13.

Komentarz:

Klauzula niedozwolona numer 6096  stawia przedsiębiorcę w pozycji dominującej w sprawie zwrotu płatności za zwrócony towar. Powyższy zapis  jest niezgodny z art. 32 ust. 2  PrKonsU, w którym ustawodawca  podkreśla, że  przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument. Powyższe dotyczy zwrotu ceny towaru oraz kosztu jego wysyłki  przez przedsiębiorcę do konsumenta do wysokości najtańszego sposobu dostawy, która oferuje jego sklep.

Abuzywność powyższej klauzuli polega na naruszeniu prawa konsumenta odnośnie sposobu zwrotu płatności za odesłany towar.

3. Numer wpisu: 6091, data wpisu: 9 lipca 2015, branża: sprzedaż konsumencka

"STRONY zgodnie ustalają, że w przypadku nieodebrania faktury, o której mowa w § 3 ust. 1 przez KUPUJĄCEGO, w terminie 14 dni od doręczenia pisemnego wezwania wysyłanego przez SPRZEDAWCĘ listem poleconym na podany w niniejszej umowie adres, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń"  - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 marca 2015 r., sygn. akt XVII AmC 1136/13.

4. Numer wpisu: 6082, data wpisu: 9 lipca 2015 r. , branża: handel elektroniczny

" (...) zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów towarów odebranych osobiście w siedzibie firmy lub sklepie stacjonarnym" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 kwietnia 2015 r., sygn. akt XVII AmC 9804/13.

Komentarz:

Klauzula  numer 6082  ogranicza konsumentowi prawo do zwrotu towaru zakupionego przez Internet, a odebranego w siedzibie przedsiębiorcy lub w jego sklepie stacjonarnym. Konsument, który zawarł umowę na odległość może odebrać towar w sklepie stacjonarnym i odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia ( art. 27 PrKonsU). Przedsiębiorca nie może wtedy odmówić konsumentowi zwrotu towaru w jego sklepie. Nie ma to bowiem żadnego umocowania prawnego tj. odzwierciedlenia w Ustawie z dnia 30 maja 2015 r. o prawach konsumenta.

Zobacz:

Porada konsumencka: Odbiór osobisty zakupu internetowego w sklepie firmowym a odstąpienie od umowy

III. Cena towaru

1. Numer wpisu: 6098, data wpisu: 16 lipca 2015 r., branża: sprzedaż konsumencka

"Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji itd.) - ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia przez sklep" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 9 czerwca 2015 r., sygn. akt XVII AmC 15115/13.

Komentarz:

Klauzula niedozwolona  numer 6098  dotyczy korekty ceny towaru przez przedsiębiorcę (sprzedawca). Zapis ten wyłącza odpowiedzialność  sprzedawcy względem konsumenta za błędy powstałe w funkcjonowaniu jego e- sklepu ( art. 385[3] pkt 2 K.c.). Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ponieważ przedsiębiorcę powinien cechować profesjonalizm, a konsument powinien mieć podane konkretne informacje  dotyczące ceny towaru.

Wynika to z treści art. 12 ust 1 pkt 5 PrKonsU w którym ustawodawca nakłada na przedsiębiorcę poinformowania konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o łącznej cenie towaru.

Abuzywność tej klauzuli polega na przerzuceniu na konsumenta spraw związanych z ceną towaru. Przedsiębiorca  odpowiada za stan strony internetowej swojego sklepu (błędy). Taka sytuacja konsumenta  bowiem nie dotyczy.

Pozostałe klauzule

1. Numer wpisu: 6094, data wpisu: 9 lipca 2015 r., branża: sprzedaż konsumencka

"W przypadku braku wpływu zaliczki na konto sprzedawcy w podanym terminie STRONY zgodnie ustalają, że Umowa niniejsza ulega automatycznemu rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń"  - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 marca 2015 r., sygn. akt XVII AmC 1135/13.

2. Numer wpisu: 6093, data wpisu: 9 lipca 2015 r., branża: sprzedaż konsumencka

"W przypadku przekroczenia terminu płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1 przez KUPUJĄCEGO, zobowiązuje się On do uiszczenia ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia na konto SPRZEDAWCY, jednakże gdyby opóźnienie w zapłacie przekroczyło 14 dni, STRONY zgodnie ustalają, że niniejsza umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń"  - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 marca 2015 r., sygn. akt XVII AmC 1137/13.

3. Numer wpisu: 6092, data wpisu: 9 lipca 2015 r., branża: sprzedaż konsumencka

"Jeżeli samochód o specyfikacji określonej w niniejszej umowie nie będzie mógł być dostarczony KUPUJĄCEMU z przyczyn niezależnych od SPRZEDAWCY stwierdzonych już po zawarciu niniejszej Umowy, co traktowane będzie jako okoliczność niezależna od SPRZEDAJĄCEGO, a KUPUJĄCY nie zaakceptuje przedstawionej Mu przez SPRZEDAWCĘ innej oferty, umowa niniejsza ulega rozwiązaniu, zaś KUPUJĄCEMU przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki z odsetkami ustawowymi, co wyczerpuje Jego roszczenia wobec SPRZEDAJĄCEGO z tytułu nie dojścia umowy do skutku" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 marca 2015 r., sygn. akt XVII AmC 1139/13.

4. Numer wpisu: 6083, data wpisu: 9 lipca 2015 r., branża: sprzedaż konsumencka

"W celu uniknięcia wątpliwości strony postanawiają, że obowiązek zwrotu zaliczki przez SPRZEDAJĄCEGO nie dotyczy przypadku niewywiązania się z umowy przez SPRZEDAJĄCEGO jeżeli wynika to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów niż SPRZEDAJĄCY, w szczególności producentów, dostawców, przewoźników oraz działań służb państwowych, w szczególności celnych" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt XVII AmC 2337/13.

Żródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl/rejestr

Sprawdż także :

Niedozwolona klauzula umowna - ile kosztuje przedsiębiorcę ?

Przedsiebiorco !

Sprawdż regulamin swojego sklepu internetowego pod kątem występowania w nim niedozwolonych prawem klauzul  lub skontaktuj się niezwłocznie z prawnikiem.Regulaminy zgodne z prawem w 2015 roku

Regulaminy zgodne z prawem w 2015 roku 

Potrzebujesz regulaminu zgodnego z prawem ? Nasza kancelaria tworzy regulaminy dla sklepów, portali, firm. Aby dowiedzieć się ile kosztuje napisanie wolnego od klauzul niedozwolonych regulaminu wystarczy wysłać maila z prośbą o wycenę : kontakt@mariuszszaszor.pl

Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor
ul. Marii Zientara-Malewskiej 5 5C/4
77- 400 Złotów
NIP: PL5040002752
REGON: 301540500
Tel. +48673505369
Fax +48673505379
Kom. +48886610270
www.mariuszszaszor.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sprzedaż konsumencka handel elektroniczny klauzule niedozwolone 2015 klauzule niedozwolone - handel elektroniczny klauzule niedozwolone ? sprzedaż konsumencka
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1