www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Klauzule niedozwolone 2016 ? handel elektroniczny - luty

redaktor 21 marca 2016 Klauzule niedozwolone 2016 ? handel elektroniczny - luty

Wiele klauzul niedozwolonych wpisanych do Rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powtarzało się w styczniu br. W lutym doszły nowe zapisy abuzywne. Poznajmy niektóre z nich wraz z komentarzem.

Sprawdż:

Klauzule niedozwolone 2016 – handel elektroniczny - styczeń

I. Dostawa Towaru

 1. Numer wpisu: 6275, data wpisu: 15 lutego 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Firma Daniel Firlej Techoland Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów dostaw przez firmę kurierską." - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 9 grudnia 2015 r. , sygn. akt XVII AmC 35856/13.

Komentarz:

Klauzula nr 6275 ogranicza odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumentów w przypadku dostawy towaru.  Przedsiębiorca przerzuca na konsumenta odpowiedzialność dostawców  z tytułu umowy – przewozu, który dotyczy terminu dostawy. Z art. 548 par. 3 Kodeksu cywilnego (K.c.) sprzedawca jest odpowiedzialny za zamówioną przesyłkę do chwili „jej wydania kupującemu”.  W przypadku nieterminowej dostawy przedsiębiorca składa reklamację w firmie kurierskiej, ponieważ to on, a nie konsument zawiera umowę z firmą przewozową.

II. Reklamacja z tytułu rękojmi

1. Numer wpisu: 6277, data wpisu: 15 lutego 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Koszt odesłania towaru sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. akt XVII AmC 35856/13.

Komentarz:

Klauzula nr 6277 nadaje przedsiębiorcy uprawnienie do zwrotu kosztów towaru odesłanego w przypadku składanej reklamacji z tytułu rękojmi pod warunkiem, że reklamacja została rozpatrzona pozytywnie.

Abuzywność tej klauzuli wynika z treści  art. 561[2] par. 1 K.c. dodanego przez Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta opublikowaną w Dz.U. 2014 pod poz. 827 (dalej: PrKonsU). Ustawodawca wskazuje w nim, że  kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi dostarcza na koszt sprzedawcy rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży. Powyższe ma zastosowanie, wtedy gdy kupujący odstępuje od umowy lub żąda wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad (art. 561[2] par. 3 K.c.).

2. Numer wpisu: 6280, data wpisu: 15 lutego 2016 r., branża: handel elektroniczny

"W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić towar. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń czy wątpliwości powinien niezwłocznie skontanktować się z naszą firmą. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora."  - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 grudnia 2015 r., sygn. akt XVII AmC 33262/13.

Komentarz:

Klauzula nr 6280 uzależnienia prawo konsumenta do złożenia reklamacji do sprawdzenia otrzymanej przesyłki oraz od spisania protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora (kurier). Konsument będzie wtedy przekonany o tym, że w przypadku niesporządzenia protokołu reklamacyjnego zostaje pozbawiony możliwości złożenia reklamacji  

Abuzywność tej klauzuli polega na zmianie przez przedsiębiorcę zasad reklamacji z tytułu rękojmi. Nie jest prawnie dopuszczalne uzależnienie przyjęcia reklamacji od spisania protokołu szkody w obecności kuriera. Zdarza się bowiem, że wada towaru ujawnia się po pewnym okresie jego użytkowania.  Zgodnie z art.  568 par. 1 K.c. sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Co istotne , z treści art. 556[2] K.c. wynika, że jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

 III. Odstąpienie od umowy

1. Numer wpisu: 6265, data wpisu: 3 lutego 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w ciągu 7 dni od daty odbioru przesyłki" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 listopada 2015 r. , sygn. akt XVII AmC 32020/13.

Komentarz :

Klauzula o nr 6265 skraca termin odstąpienia  od umowy. Jest to zapis  abuzywny, ponieważ wprowadza konsumenta w błąd w kwestii terminu do odstąpienia od zawartej umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy reguluje art. 27 PrKonsU . Ustawodawca podaje w nim, że konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od niej  w terminie 14 dni.

W art. 28 PrKonsU została podany moment od którego należy liczyć ustawowy termin do odstąpienia od umowy. Jest to uzależnione od przedmiotu umowy.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Sprawdż:

Odstąpienie od umowy 2015 : termin, forma, skutki (1)

2. Numer wpisu: 6270, data wpisu: 3 lutego 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Zwrot towaru Sprzedającemu w stanie niezmienionym (jeśli towar posiadał oryginalne opakowanie musi być w nim dostarczony), (...). Wszelkie zarysowania odbarwienia, czy tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwe obchodzenie się z towarem spowodują nie uznanie roszczenia" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 grudnia 2015, sygn. akt XVII AmC 34006/13.

Komentarz:

Klauzula o nr 6270  w przypadku odstąpienia od umowy uzależnia zwrot towaru od odesłania go w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu producenta. Niniejszy zapis jest abuzywny, ponieważ opakowanie  nie jest przedmiotem zawartej umowy, tylko towar, który się w nim znajduje. Konsument ma prawo rozpakować towar i przetestować go. Przykładowo może przymierzyć garderobę, sprawdzić działanie urządzenia. Zwracany towar nie może być zatem wielokrotnie noszony, a sprzęt zużyty.

W art. 34 ust. 4 PrKonsU ustawodawca podaje, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

3. Numer wpisu: 6271, data wpisu: 3 lutego 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszty wysyłki"  - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia16 grudnia 2015 r., sygn. akt XVII AmC 34006/13.

Komentarz:

Klauzula nr 6271 jest niedozwolona, ponieważ  w przypadku odstąpienia od umowy przedsiębiorca pozbawia konsumenta zwrotu kosztów dostawy  zamówionego przez niego towaru. Na podstawie art. 34 ust. 2 PrKonsU konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba, że przedsiębiorca zgodził się je ponieść, np. towar został odebrany przez kuriera wysłanego przez przedsiębiorcę). Przedsiębiorca natomiast zwraca konsumentowi cenę towaru oraz koszt jego dostawy, która obejmuje najtańszą jej opcję znajdująca się w ofercie sklepu. Powyższe wynika z  treści art. 32 ust. 1 i art. 33 PrKonsU.

 Sprawdż:

Odstąpienie od umowy 2015 : obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń (2)

IV. Postanowienia końcowe

a) właściwośc sądu

1. Numer wpisu: 6273, data wpisu: 3 lutego 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 grudnia 2015 r., sygn. akt XVII AmC 34006/13.

Zobacz:

Przedsiębiorca nie powinien narzucać konsumentowi wyboru sądu

b) zmiana regulaminu

2. Numer wpisu: 6278, data wpisu: 15 lutego 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie www.technoland.com.pl" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 9 grudnia 2015 r. , sygn. akt XVII AmC 35856/13.

Zobacz także:

Regulamin Sklepu internetowego 2016: Postanowienia końcowe – co zawierają

Żródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl/rejestr

Przedsiebiorco !

Sprawdż regulamin swojego sklepu internetowego pod kątem występowania w nim niedozwolonych prawem klauzul  lub skontaktuj się niezwłocznie z prawnikiem.

Regulaminy zgodne z prawem w 2016 roku 

Potrzebujesz regulaminu zgodnego z prawem ? Nasza kancelaria tworzy regulaminy dla sklepów, portali, firm. Aby dowiedzieć się ile kosztuje napisanie wolnego od klauzul niedozwolonych regulaminu wystarczy wysłać maila z prośbą o wycenę : kontakt@mariuszszaszor.pl

Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor
ul. Marii Zientara-Malewskiej 5 5C/4
77- 400 Złotów
NIP: PL5040002752
REGON: 301540500
Tel. +48673505369
Fax +48673505379
Kom. +48886610270
www.mariuszszaszor.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: regulamin sklepu internetowego Klauzule niedozwolone: handel elektroniczny klauzule niedozwolone 2016
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres