www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Alimenty   »   Pozew o obniżenie alimentów - omówienie

redaktor 30 lipca 2012 Pozew o obniżenie alimentów - omówienie

Podstawą wniesienia pozwu o obniżenie alimentów jest art. 138 Kodeksu  Rodzinnego  i Opiekuńczego. Ustawodawca wskazuje w nim, że w  razie zmiany stosunków  można żądać zmiany  orzeczenia lub umowy  dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Pogorszenie się możliwości zarobkowych  osoby  zobowiązanej do płacenia  zasądzonych alimentów uzasadnia  wniesienie  przez nią  pozwu o ich obniżenie. Powództwo o obniżenie alimentów może być także wniesione, gdy zmniejszyły się usprawiedliwione potrzeby uprawnionego ( np. powód otrzymał stypendium na uczelni).

Stanowisko Sądu Najwyższego

Z tezy VII obowiązującej Uchwały Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej  Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, (OSNCP 1988/4/42) wynika: „Zmiana orzeczenia lub umowy o obowiązku alimentacyjnym może nastąpić w drodze powództwa z art. 138 k.r.o., które wyłącza powództwo opozycyjne z art. 840 k.p.c.”

W uzasadnieniu uchwały  Sąd podaje: „ (…) Obniżenie alimentów uzasadnia zmniejszenie się potrzeb uprawnionego lub pogorszenie sytuacji materialnej i majątkowej zobowiązanego. (…) Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko  w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu, a jej ustalenie następuje poprzez porównanie stosunków obecnych z warunkami i okolicznościami uprzednio istniejącymi”.

Sprawdż:

Pozew o obniżenie alimentów dla dziecka - schorowany ojciec na rencie
Pozew o obniżenie alimentów na rzecz małoletniej córki - wzór z uzasadnieniem

Zobaczmy przykłady

1.  Utrata zatrudnienia

Wyrokiem  sądowym  ustalone  zostały alimenty na rzecz małoletniego  powoda   w kwocie  po 400 zł miesięcznie. Pozwany  płacił je  terminowo  do rąk matki powoda.  W wyniku przeprowadzanych u pracodawcy pozwanego zwolnień grupowych  został on zwolniony z pracy. Zarejestrował się w Powiatowym Urzędzie  Pracy, jako osoba  bezrobotna. Przez okres 6 miesięcy będzie pobierał zasiłek dla  bezrobotnych.

2. Długotrwała choroba

Na rzecz małoletniej powódki  sąd przyznał alimenty  w kwocie 350 zł.  Pozwany  wywiązywał się terminowo z nałożonego na niego obowiązku. Jego możliwości  zarobkowe obniżyły się, ponieważ uległ wypadkowi  i  aktualnie  przebywa  na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Czeka  go jeszcze  rehabilitacja. 

3. Podjęcie pracy 

Uprawniony do alimentów student podjął pracę na umowę - zlecenia. Pozwala mu ona zrealizować  niektóre jego uzasadnione  potrzeby. Zobowiązany do jego alimentacji  ojciec  może wnieść pozew o obniżenie  alimentów.

Ważne!

Sąd zawsze bada przyczynę zmniejszenia sie możliwości zarobkowych pozwanego. Jeżeli pozwany  wypowiedział pracodawcy umowę o pracę, wtedy  sąd może nie orzec obniżenia alimentow.

Wniesienie pozwu

Pozew o obniżenie alimentów należy wnieść w dwóch egzemplarzach do sądu rejonowego  wydział rodzinny i nieletnich, w którego okręgu mieszka osoba zobowiązana do płacenia alimentów  lub osoba  do nich uprawniona.  Można go napisać odręcznie  lub na komputerze. Można go złożyć w sądzie na  dziennik podawczy lub  wysłać  za pośrednictwem poczty jako list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Schemat pozwu

Pozew jako pismo procesowe powinien zawierać:

 • miejscowość i datę
 • adres sądu rejonowego
 • oznaczenie stron: powód (osoba wnosząca pozew) - pozwany (osoba  otrzymująca alimenty)
 • sygn. akt poprzedniego wyroku alimentacyjnego
 • wartość  przedmiotu sporu
 • tytuł pozwu: Pozew o obniżenie alimentów
 • żądania powoda, czyli  to o co wnosi w pozwie
 • uzasadnienie żądań
 • podanie dowodów
 • podpis powoda
 • załączniki

Ważne!

Powodem jest osoba, która  została zobowiązana sądownie do płacenia alimentów np. matka lub ojciec  małoletniego dziecka, jedno z rozwiedzionych  małżonków.

Pozwanym jest osoba uprawniona do alimentów np. małoletnie dziecko reprezentowane przez swoją matkę lub ojca, pełnoletnie dziecko.

Wartość przedmiotu sporu stanowi różnica  między  zasądzoną wcześniej  kwotą alimentów  a żądaną przez powoda ich  obniżką za 12 miesięcy .

Opłata od wniesienia pozwu

Od składanego pozwu o obniżenie alimentów pobierana jest opłata stosunkowa. Wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu ( art. 13  Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  ( tekst jedn: Dz.U. z 2010 r., nr 90, poz. 594).

Należy ją uiścić przy wniesieniu pozwu przelewem na rachunek bieżący dochodów sądu, lub w kasie sądu albo naklejając na pierwsza stronę pozwu odpowiedniego nominału znaki opłaty sądowej. Wnosząc opłatę na rachunek bankowy sądu, należy podać nazwę wydziału sądu  oraz informację czego dotyczy wpłata.

Ważne!

Od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie o obniżenie alimentow zwolniona jest strona pozwana.

Przykładowy fragment pozwu

.............2012 - ....- ....

Sąd Rejonowy

Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul………………………………

00-000…………………………

Powód:………………….(imię, nazwisko, adres)

Pozwany: ………………..(imię i nazwisko) reprezentowany przez matkę/ojca ……………………………………………………. (imię, nazwisko, adres)

Sygn.akt: ...............

Wartość przedmiotu sporu: ........zł


Pozew o obniżenie alimentów

Wnoszę o:

1) obniżenie z dniem.........r. alimentów  zasądzonych  od powoda wyrokiem  Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w ........................ z dnia ……r. , sygn. akt: ……… na rzecz pozwanej/pozwanego…………………………........(imię, nazwisko) z  kwoty po …...zł  miesięcznie  do kwoty po………zł miesięcznie przy zachowaniu dotychczasowych warunków płatności.
2) wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek z art.339 K.p.c.

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy  Wydział Rodzinny i Nieletnich  w ..................wyrokiem  z dnia………r., sygn.akt.............zasądził ode mnie na rzecz małoletniego powoda....................... alimenty w  wysokości po  .............zł  miesięcznie.

Dowód: akta sprawy  o sygn. akt:………, o których dołączenie powód wnosi

.........................................................................................................( W uzasadnieniu powód powinien  powołać się na wyrok sądu rejonowego zasądzający  od niego alimenty na rzecz małoletniego  dziecka oraz podać przyczyny,  które uzasadniają obniżenie zasądzonych wcześniej alimentów np. utrata pracy, obniżenie wynagrodzenia przez pracodawcę, obniżenie wymiaru etatu, zdarzenie losowe, wypadek. Stan faktyczny  należy  właściwie udokumentować. Osoba, która pozostaje w ewidencji  osób bezrobotnych  powinna dołączyć  zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, osoba  pobierająca świadczenie rehabilitacyjne powinna dołączyć decyzję  wydaną przez ZUS.)

Podstawa prawna:

 • art. 135 par. 1, art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • art. 13, art. 96 ust. 1 pkt 2 Ustawy  z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  ( tekst jedn: Dz.U. z 2010 r., nr 90, poz. 594)

Stan prawny na  30 lipca 2012 r.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: pozew alimenty obniżenie alimentów poradnik alimentacyjny
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres