www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks wyborczy
KATEGORIA: Kodeks wyborczy Kanał RSS
WYNIKÓW: 84
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VII Rozdział 12 Przepisy szczególne dotyczące wyborów do sejmików województw
Art. 459. § 1. Do wyborów do sejmików województw w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 10 dotyczące wyborów do rad w miastach na prawach powiatu, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VIII Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 470. Do wyborów wójta w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 10 działu VII, chyba że przepisy niniejszego działu stanowią inaczej.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VIII Rozdział 2 Zgłaszanie kandydatów na wójta
Art. 478. § 1. Prawo zgłaszania kandydatów na wójta przysługuje: 1) komitetowi wyborczemu partii politycznej, 2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, 3) komitetowi wyborczemu organizacji, 4) komitetowi wyborczemu wyborców - z...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VIII Rozdział 3 Karty do głosowania
Art. 484. Gminna komisja wyborcza po zarejestrowaniu kandydatów zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie obwodowym komisjom wyborczym w trybie określonym przez komisarza wyborczego.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VIII Rozdział 4 Sposób głosowania, warunki ważności głosu i ustalanie wyników wyborów
Art. 486. § 1. Wyborca głosuje, stawiając znak "x" (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów. § 2. Jeżeli znak "x" postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VIII Rozdział 5 Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
Art. 491. § 1. Komitet wyborczy, który zarejestrował kandydata na wójta, ma prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach regionalnych publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VIII Rozdział 6 Wygaśnięcie mandatu wójta
Art. 492. § 1. Wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek: 1) odmowy złożenia ślubowania; 2) niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym; 3) pisemnego zrzeczenia się...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IX Przepisy karne
Art. 494. § 1. Kto, w związku z wyborami, prowadzi agitację wyborczą: 1) na terenie urzędów administracji rządowej lub administracji samorządu terytorialnego bądź sądów, 2) na terenie zakładów pracy w sposób i w formach...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres